Στο 8,95% ανήλθε η απόδοση του μεικτού αμοιβαίου κεφαλαίου “ΤEA Interamerican Global Balanced Fund of Funds” κατά το 2019 όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση η Interamerican. Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) των εργαζομένων της Interamerican υποστηρίζει αποτελεσματικά τη λύση συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης για το σύνολο των μελών του. Το Ταμείο, που αριθμεί 1.264 μέλη, αποταμιεύει τις επενδύσεις τους μέσω του μεικτού αμοιβαίου κεφαλαίου “ΤEA Interamerican Global Balanced Fund of Funds”.

Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο, από τον Ιούλιο 2013 που επενδύονται σε αυτό τα αποθεματικά του Ταμείου στο σύνολό τους, έχει αποδώσει 26,76%. Επενδύει σε άλλα επιλεγμένα κεφάλαια εξειδικευμένων οίκων του εξωτερικού, στοχεύοντας στην προστασία του κεφαλαίου και την επίτευξη μακροπροθέσμων αποδόσεων.

Η Interamerican συνεισφέρει επενδυτικά στο ΤΕΑ των εργαζομένων σημαντικό ποσόν ετησίως, που κατά το 2019 έφθασε στα 1,44 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα καλύπτει και τα λειτουργικά έξοδά του. Η εταιρεία, πέρυσι, αύξησε την τακτική εισφορά της για κάθε εργαζόμενο μέλος του Ταμείου σε 5,25% επί των μηνιαίων αποδοχών του. Επισημαίνεται ότι το Ταμείο έχει καταβάλει από την ίδρυσή του έως το τέλος του 2019 συνολικά 154 εφάπαξ παροχές σε μέλη του, ύψους 3,02 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισφορές που έχουν καταβληθεί από τα μέλη ανέρχονται σε 17,80 εκατ. ευρώ. Το υπό διαχείριση κεφάλαιο εφάπαξ παροχών του Ταμείου ανέρχεται σε 20,52 εκατ. ευρώ (31/12/2019).

Το ΤEA Interamerican είναι ένα από τα 19 ομοειδή Επαγγελματικά Ταμεία προαιρετικής ασφάλισης -υφίστανται άλλα 4 Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης- και ελέγχεται σε ετήσια βάση από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για την επάρκεια των αποθεματικών του, την κάλυψη των υποχρεώσεών του με επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση και τη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του Κώδικά Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών για ΤΕΑ. Επισημαίνεται ότι, παράλληλα, από το 2019 λειτουργεί και δεύτερο ΤΕΑ στην Interamerican, αυτό των διαμεσολαβούντων συνεργατών της εταιρείας.

Ο θεσμός των ΤΕΑ εισήχθη το 2002 με τον νόμο 3029, ενώ το επενδυτικό πλαίσιο καθορίστηκε με τον νόμο 4261/2014. Ως προς το φορολογικό πλαίσιο, οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών στα ΤΕΑ εκπίπτονται κατά 100%, ενώ οι εφάπαξ παροχές δεν φορολογούνται (οι συντάξεις φορολογούνται ως εισόδημα). Τα ΤΕΑ συστήνονται σε εθελοντική βάση με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή και των δυο μερών και προϋπόθεση σύστασης Ταμείου αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον 100 μελών.

Έχοντας την εμπειρία του Ταμείου των εργαζομένων της, που εισήλθε στον δέκατο χρόνο της λειτουργίας του, η Interamerican προσδοκά τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίησή της στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης για τη διαχείριση Επαγγελματικών Ταμείων, δεδομένης της υψηλής φερεγγυότητάς της καθώς και της σχετικής τεχνογνωσίας που αντλεί από τη μητρική ACHMEA.

 

 

 

 

Share This