Σταθερά έσοδα με και μείωση των ζημιών του παρουσίασε για το το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο ΟΣΕ (στον οποίο περιλαμβάνεται και η ΕΡΓΑ ΟΣΕ). Ειδικότερα ο ΟΣΕ παρουσίασε έσοδα 11,8 εκατ. ευρώ  έναντι 11,47 εκατ. ευρώ (δεν περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση). Η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων αφορά στα τέλη χρήσης της υποδομής. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες ύψους 138,092 εκατ. ευρώ, ελαφρώς βελτιωμένα σε σχέση με ζημίες ύψους 148,154 εκατ. την ίδια περίοδο του 2018. Οι μικτές ζημίες ανήλθαν σε 121,064 εκατ. ευρώ από 118,282 εκατ. ενώ τα EBITDA ήταν επίσης αρνητικά και ανήλθαν σε ζημίες 7,901 εκατ. από ζημίες 2,895 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Το σύνολο των καθαρών απαιτήσεων από πελάτες, ανήλθε για το α’ εξάμηνο του 2019 σε 33,092 εκατ. ευρώ από 38,635 εκατ. το ίδιο εξάμηνο του 2018.  Το α’ εξάμηνο του 2019 οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο εμφάνισαν άνοδο και ανήλθαν σε 348,796 εκατ. ευρώ από 330,446 το ίδιο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Οργανισμού προς το Ελληνικό Δημόσιο αυξήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο κατά 48,5 εκατ. κυρίως λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων δανείων.

Στην διάρκεια της κλειόμενης περιόδου χορηγήθηκε κρατική χρηματοδότηση στον ΟΣΕ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 22,5 εκατ. ευρώ. Η σχετική χρηματοδότηση αφορά τη Συντήρηση και λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής υποδομής, τη διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και λοιπές υπηρεσίες.
Τα έξοδα του α’ εξαμήνου ανήλθαν σε 141,498 εκατ. ευρώ από 137,846 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αυξήθηκαν από 23,980 εκατ. σε 24,446 εκατ. ευρώ.

Το προσωπικό της ΟΣΕ Α.Ε. ανήλθε σε 1.112 άτομα, μειωμένο κατά 47 άτομα σε σχέση με το τέλος του 2018.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΣΕ με στόχο την αύξηση των εσόδων του αναμένεται να δώσει προτεραιότητα στη σύνδεση του δικτύου με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ).
Προς αυτή την κατεύθυνση, αποτελεί προτεραιότητα η σύνδεση του δικτύου με τις βιομηχανικές περιοχές, στα πρότυπα των συμφωνιών με τη Motοr Oil για τα διυλιστήρια της Κορίνθου και με τα ΕΛΠΕ για την αναβάθμιση της γραμμής ΣΚΑ-Ελευσίνα,οι οποίες εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν μεταφορική ικανότητα 300.000 τόνων ετησίως.

 

 

 

 

 

Share This