Ο ΟΤΕ κατέχει 9.634.743 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,007% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Στο 2,007% ανέρχεται το ποσοστό ιδίων μετοχών του ΟΤΕ. Ειδικότερα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (“ΟΤΕ Α.Ε.” ή “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 23/01/2020, αγόρασε 80.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €13,8021 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €1.104.165,13 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 9.634.743 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,007% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.
Share This