Μια νέα αρχιτεκτονική θα έχει, σύντομα, ο όμιλος Eurobank καθώς οι μέτοχοι της μητρικής τράπεζας καλούνται σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου, προκειμένου να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, το σχέδιο διάσπασης, με απόσχιση του τραπεζικού κλάδου και εισφορά του σε νέα τραπεζική θυγατρική, ενώ η εισηγμένη θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών. Όπως είναι γνωστό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Ergasias αποφάσισε στις 28 Ιουνίου την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης, με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και τη μεταφορά του σε νέα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα συσταθεί (νέα Eurobank).

Το σχέδιο διάσπασης εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της τράπεζας στις 31 Ιουλίου 2019. Eφόσον εγκριθεί από τους μετόχους (σ.σ. τυπικά από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης) ιδρύεται η νέα Eurobank (διακριτικός τίτλος Eurobank), ενώ η εισηγμένη μετατρέπεται από πιστωτικό ίδρυμα σε εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ». Ημερομηνία μετασχηματισμού αποτελεί η 30ή Ιουνίου 2019.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της νέας Eurobank θα ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ, ενώ θα κατέχει και τους Tier II τίτλους, ύψους 950 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4,05 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ εκάστη. Το σύνολο των παραπάνω μετοχών θα κατέχεται από τη Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών, η οποία θα διατηρήσει ίδια κεφάλαια της τάξης των 1,6 δισ. ευρώ. Με βάση το σχέδιο διάσπασης, η Eurobank Συμμετοχών θα διατηρήσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης του project Cairo. Το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης θα πωληθεί στη doValue, έναντι χαμηλού τιμήματος, ενώ το 75% θα αποδοθεί, δωρεάν, στους μετόχους της Συμμετοχών.

Η αποτίμηση του συνόλου των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης σε επίπεδα χαμηλότερα των 80 εκατ. ευρώ και η δωρεάν απόδοση του 75% στους μετόχους της Holding σημαίνει ότι η ζημιά από την τιτλοποίηση αγγίζει το σύνολο σχεδόν της ονομαστικής αξίας των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (1,5 δισ. ευρώ). Ζημιά από το συμβολικό τίμημα και τη δωρεάν απόδοση των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης δεν προκύπτει. Η αλλαγή αρχιτεκτονικής κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να ξεπεραστεί ο σκόπελος της ενεργοποίησης της διάταξης του νόμου Χαρδούβελη για υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου. Έτσι, οι μέτοχοι του ομίλου δεν κινδυνεύουν να υποστούν απίσχναση της συμμετοχής τους (dilution).

Πέραν του 100% της «νέας Eurobank», η Συμμετοχών θα ελέγχει απευθείας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους. Ειδικότερα, θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, στη Eurobank, σε λοιπές εταιρείες του ομίλου καθώς και σε τρίτους, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων. Στο πλαίσιο αυτό, η Holding διατηρεί τη συμμετοχή στην Be Business Exchanges.

Παράλληλα, θα διατηρήσει το συμβουλευτικό τμήμα εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες στη «νέα Eurobank», ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες μηχανογράφησης προς εταιρείες του ομίλου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This