Η συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας έφτασε το 52,9%. Οι βασικοί μέτοχοι απορρόφησαν τις αδιάθετες μετοχές με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί το σύνολο του ποσού. Τα αποτελέσματα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου γνωστοποίησε η Avax στις χρηματιστηριακές αρχές. Σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε την 26.09.2019 από την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27.01.2020 έως και τις 10.02.2020, καλύφθηκε κατά 52,9% με την καταβολή συνολικού ποσού 10.586.024,10 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 35.286.747 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 31.379.919 μετοχές έμειναν αδιάθετες».

«Με βάση τις αποφάσεις της από 26.09.2019 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την από 10.02.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οι ως άνω αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν σε βασικούς μετόχους κατά την κρίση του Δ.Σ., με αποτέλεσμα το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου μετά την κατανομή των αδιάθετων μετοχών να ανέλθει σε 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 19.999.999,80 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 19.999.999,80 Ευρώ, με την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This