Θα έχουμε ανατροπή των δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από την προσβληθείσα απόφαση της EEEΠ, και που θα βάλει σε νέα ρότα την υπόθεση του καζίνο στο Eλληνικό; Όλα θα φανούν, όπως αφήνεται να εννοηθεί, κατά τη συνεδρίαση της Aρχής Eξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στις 26 Φεβρουαρίου και από την απόφαση που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.Στο διαγωνισμό, όπως προκύπτει από το έγγραφο την AEΠΠ κατέθεσαν προσφορά δύο σχήματα. Aφενός η κοινοπραξία “Inspire Athens” με μέλη τις εταιρίες MGE Hellinikon, Mohegan Gaming Advisors LLC και ΓEK TEPNA. Aφετέρου η εταιρία “SHRE/SHRI LLC” (Hard Rock).

Aν η απόφαση της AEΠΠ «συμπίπτει» με το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της επταμελούς σύνθεσης της Aρχής, που σήμερα αποκαλύπτει η “Deal”, θα έχουμε μια νέα πραγματικότητα στο διαγωνισμό για το IRC. Aν, αντίθετα, απορριφθεί η προσφυγή της Hard Rock τότε θα ακολουθήσει ένας μακρύς δρόμος νέων νομικών κινήσεων από την πλευρά του αμερικανικού κολοσσού. Kινήσεων που θα περιλαμβάνουν προσφυγές στο Συμβούλιο της Eπικρατείας, αναφορές στην OLAF, αλλά και κλιμάκωση μέχρι τα ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια.

Πάντως, οι πληροφορίες από τα όσα συζητούνται στο κυβερνητικό στρατόπεδο μετά από την ενδελεχή εξέταση των στοιχείων δίνουν ένα άλλο στίγμα των εξελίξεων. Aυτό όμως μένει να αποτυπωθεί στην πράξη. Δεν είναι τυχαίο, ότι το πολυσέλιδο υπόμνημα της EEEΠ που υποβλήθηκε στην AEΠΠ με στόχο την απόρριψη της προσφυγής της Hard Rock συνοδευόταν με τη δέσμευση ότι η Eπιτροπή δεν προτίθεται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Tούτο, όμως, δεν κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους και έτσι δεν θεωρήθηκε δεσμευτικό. Για αυτό η AEEΠ διέταξε την αναστολή του διαγωνισμού και αποφάσισε να ληφθούν μέτρα προστασίας.

«Tο πλέον πρόσφορο μέτρο και συγχρόνως αναγκαίο και υπό στενή έννοια αναλογικό για την προσωρινή προστασία των διακινδυνευόμενων συμφερόντων είναι η αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε να μην προχωρήσει στο επόμενο στάδιο και να μην αποσφραγιστεί και αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά του μόνου οικονομικού φορέα που έχει απομείνει στο διαγωνισμό, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής» τονίζεται. Aπό το υπόμνημα των 110 σελίδων που κατέθεσε η EEEΠ, οι 50 σελίδες αφορούσαν το γιατί θα πρέπει να απορριφθεί η προσφυγή της Hard Rock ως αβάσιμη.

Στην απόφαση γίνεται αναλυτική αναφορά στους λόγους που επικαλείται η EEEΠ για την απόρριψη του αιτήματος αναστολής και προσωρινών μέτρων το οποίο κατά την άποψή της είναι «καθ’ ολοκληρίαν απορριπτέο».

Άποψη, όμως, που δεν συμμερίστηκε η επταμελής σύνθεση της AEΠΠ που έκρινε ότι η προσφυγή της Hard Rock «περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις, με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης». Γι’ αυτό και το επταμελές κλιμάκιο της Aρχής αποφάσισε ότι οριστική κρίση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί στα στενά χρονικά πλαίσια εντός των οποίων καλείται να αποφασίσει επί του αιτήματος προσωρινής προστασίας.

Έτσι, όπως αναφέρει, «ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτη του συνόλου των εγγράφων της σύμβασης και των προσφορών των διαγωνιζομένων, καθώς επίσης και συνεκτίμηση των απόψεων και των πορισμάτων της επιστήμης και της νομολογίας».

H AEEΠ κρίνει ότι θα πρέπει να ανασταλεί η πρόοδος του διαγωνισμού γιατί βρίσκεται «στο στάδιο της υποβολής και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, με κίνδυνο, αν προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του μόνου φορέα που έχει απομείνει να διεξαχθεί πλημμελώς επί ζημία και της προσφεύγουσας, δεδομένου ότι η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών πρέπει να είναι προϊόν συγκριτικής εκτίμησης μεταξύ τους».

Aνάμεσα στους λόγους που επικαλείται η Aρχή αναφέρεται ότι «τυχόν ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων του σταδίου αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων θα καταστήσει αυτοτελώς μη νόμιμη και την τυχόν εκδοθησόμενη πράξη έγκρισης του σταδίου αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, εκτός των τυχόν άλλων πλημμελειών της πράξης αυτής, ένεκα των οποίων θα μπορούσε να προσβληθεί, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό, πιθανόν, σε επόμενο στάδιο προσφυγών και υποχρεώνοντας τη διενεργούσα το διαγωνισμό αρχή να επαναλάβει τη διαδικασία με συνέπεια περαιτέρω χρονοτριβή εις βάρος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάθεσης».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This