Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της κατέγραψε η Diageo Ελλάς για την ετήσια χρήση που έληξε στις 30/6/2019 και η οποία ενισχύθηκε κατά 69,55% στα 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 855 χιλ. την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Οι πωλήσεις της εταιρείας οινοπνευματωδών για το παραπάνω διάστημα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ανήλθαν στα 132,79 εκατ. ευρώ έναντι 140,44 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών της, μετά την αφαίρεση του παραπάνω φόρου, διαμορφώθηκε στα 72,42 εκατ. ευρώ έναντι 79,52 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,68 εκατ. ευρώ έναντι 2,29 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,07%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στα 2,46 εκατ. ευρώ έναντι 2,06 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 19,71%. Βελτιωμένα κατά 3,53% εμφανίζονται και τα ίδια κεφάλαια για το παραπάνω διάστημα, τα οποία διαμορφωθήκαν στα 19,37 εκατ. ευρώ έναντι 18,71 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η διοίκηση της Diageo Ελλάς προτείνει τη διανομή μερίσματος ποσού 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ για το τρέχον έτος εκτιμά ότι προκύπτουν θετικά στοιχεία για την εξέλιξη των μεγεθών της.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This