Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, με παρόντες και εκπροσωπούμενους μετόχους που εκπροσωπούσαν το 80,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

Ενέκρινε Πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους, μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διάρκειας 24 μηνών από σήμερα, σε ένα εύρος τιμών μεταξύ €1 (κατώτατη τιμή) έως €30 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.

Ενέκρινε, την ακύρωση του συνόλου των 9.764.743 ιδίων μετοχών που απέκτησε η Εταιρεία στο πλαίσιο Προγράμματος απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €27.634.222,69 και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

 

 

 

 

Share This