Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία “Andromeda Seafood Sociedad Limitada” δηλώνει τα κάτωθι:
Από τις 15.01.2020 μέχρι και τις 14.02.2020, απέκτησε συνολικά 1.239.792 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” (στο εξής η “Εταιρεία”) έναντι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν αυτής της απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 97,33% από περίπου 96,79% που ήταν στις 15.01.2020.
Κατά την 17.02.2020, απέκτησε συνολικά 7.639 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” έναντι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.
Αντίστοιχα στις 19.02.2020, απέκτησε συνολικά:
2.837 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” έναντι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή,
73.101 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” έναντι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.
Στις 20.02.2020, απέκτησε συνολικά 12.900 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” έναντι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατά την 21.02.2020, απέκτησε συνολικά 20.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” έναντι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.
Στις 24.02.2020, απέκτησε συνολικά 30.499 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” έναντι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.

 

 

 

 

 

 

Share This