Οι τιμές των ακινήτων έχουν πάρει την ανιούσα και η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ κατέγραψε μια θεαματική αύ­ξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου της, για το 2019. Ήδη η εταιρεία έχει δρομολογήσει την δεύτερη μεγάλη επένδυσή της στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την ανάπτυξη κατοικιών που θα απευθύνονται σε φοιτητές, και τρίτη πανελλαδικά μετά την αντίστοιχη της Πάτρας.

Η Prodea απέκτησε, τον Δεκέμβριο, κτίριο  5.000 τ.μ. στη συμβολή των οδών Ολύμπου 12 και Γλάδστωνος 19 στη Θεσσαλονίκη, αντί ποσού 1,26 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η ανακαίνιση του ακινήτου και η μετατροπή του σε φοιτητικές κατοικίες, αλλά και σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με το κόστος της ανακατασκευής να ανέρχεται σε 2,68 εκατ. ευρώ. Η πρώτη επένδυση για φοιτητικές κατοικίες είχε πραγματοποιηθεί στην περιοχή Λαδάδικα, σε διατηρητέο ακίνητο. Συνολικά, τα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της Prodea Investments ανήλθαν σε 179,8 εκατ. € έναντι 46,3 εκατ.€ το 2018.

Ως αποτέλεσμα αυτής της τρέχουσας δυναμικής της ελ­ληνικής κτηματαγοράς, η Pro­dea Investments κατέγραψε, εν­τός του 2019, κέρδη 19,1 εκατ.€ από πώληση τεσσάρων επενδυ­τικών ακινήτων στην Αθήνα (το τίμημα της πώλησης υπερέβη τη λογιστική αξία των ακινήτων σε ποσοστό της τάξης του 26%).

Αναφορικά με τα βασικά με­γέθη του Ομίλου κατά την προ­ηγούμενη χρήση, τα κέρδη ανήλ­θαν σε 298,9 εκατ. (έναντι 115,1 εκατ. το 2018). Ο κύκλος εργα­σιών της Prodea το 2019 ανήλθε σε 175,1 εκατ.€ έναντι 121,4 εκατ. το 2018. Η εν λόγω αύξηση οφεί­λεται κυρίως στην αυξημένη επεν­δυτική δραστηριότητα της εται­ρείας κατά το β’ εξάμηνο του 2018 και το 2019. Τα κέρδη προ τό­κων, φόρων και αποσβέσεων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερ­δών από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα καθώς και άλλων μη επα­ναλαμβανόμενων εσόδων, όπως π.χ. κέρδη από πώληση επεν­δυτικών ακινήτων (adjusted EBIT­DA) αυξήθηκαν από 101,6 εκατ. το 2018 σε 115,9 εκατ. το 2019.

 

 

 

 

 

Share This