Για έναν χρόνο ανανέσωσε η «Πλαίσιο» τη σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με τη Eurobank Equities. H σύμβαση έει ισχύ έως την 1η Μαρτίου 2021, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η Πλαίσιο Computers ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η διάρκεια της από 16 Φεβρουαρίου 2015 σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει συνάψει με τηνEurobank Equities ΑΕΠΕΥ, ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 1η Μαρτίου 2021.

Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, με την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδοτρίας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, διαβιβάζει στοΣύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνώνεντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία».

Share This