Συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 10,99% και ανήλθε σε 18.447 χιλ.€ έναντι 16.621 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 4.309 χιλ.€ έναντι 2.248 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης. Επισημαίνουμε ότι η εφαρμογή του ΔΠΧΑ16 επέδρασε θετικά στο EBITDA της χρήσης κατά το ποσό των 603 χιλ.€.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.598 χιλ.€ έναντι 1.059 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.929 χιλ.€ έναντι 761 χιλ.€.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 3.817 χιλ. € έναντι 1.370 χιλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 2.044 χιλ.€.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας, μειώθηκε κατά 1.393 χιλ.€ σε σχέση με την 31/12/2018.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,50 ευρώ ανά μετοχή (υπερτριπλάσιο έναντι του αντίστοιχου περυσινού, που είχε διαμορφωθεί στο 0,15 ευρώ ανά μετοχή).

Ουσιαστικά, το προς διανομή μέρισμα της εισηγμένης θα υπερβεί οριακά το ετήσιο καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2019 και δεν οδηγεί σε ουσιαστική διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων.

 

 

Share This