Σε € 1.640 χιλ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ALPHA TRUST για την χρήση 2019 έναντι κερδών € 962 χιλ. της περσινής χρήσης, αυξημένα κατά 70,47%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε € 2.571 χιλ. έναντι € 1.249 χιλ. της περσινής χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 105,84%.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το 2019 σε σχέση με την περσινή χρήση ήταν η ακόλουθη:

*Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε € 8.067 χιλ. έναντι € 6.518 χιλ. κατά το 2018, (αύξηση 23,7%).

*Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε € 6.468 χιλ. έναντι € 4.984 χιλ. της περσινής χρήσης (αύξηση 29,7%).

*Το Ενεργητικό ανήλθε σε € 10.370 χιλ. έναντι € 8.367 χιλ. της περσινής χρήσης (αύξηση 23,93%)

Η πορεία της Εταιρείας κατά το 2019 σε σχέση με την περσινή χρήση ήταν η ακόλουθη:

*Κύκλος εργασιών € 7.680 χιλ. έναντι € 6.176 χιλ. κατά το 2018 (αύξηση 24,35%).

*Ίδια Κεφάλαια € 7.042 χιλ. έναντι € 4.806 χιλ. κατά το 2018 (αύξηση 46,52%).

*Ενεργητικό € 10.006 χιλ. έναντι € 6.955 χιλ. κατά το 2018 (αύξηση 43,86%).

*Τα Κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου ανήλθαν σε € 2,2028 έναντι € 1,3443 της περσινής χρήσης (αύξηση 63,86%), ενώ της Εταιρείας σε € 3,0856 έναντι € 0,9758 της περσινής χρήσης (αύξηση 216,61%).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει διανομή μερίσματος που θα αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

 

Share This