Την πρόθεση του να προχωρήσει σε αγορά έως 30 εκατ. ιδίων μετοχών, κατά τη χρονική περίοδο από 04/03/2020 έως και 28/01/2021, με σκοπό την ακύρωσή τους, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ής Φεβρουαρίου 2020, ενέκρινε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, ως μέρος της εγκεκριμένης Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων, μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ή 47.993.932 μετοχές), σε ένα εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

Σε συνέχεια του ανωτέρω καθώς και της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδίων οργάνων, η εταιρεία προτίθεται να αγοράσει έως 30.000.000 ίδιες μετοχές, κατά τη χρονική περίοδο από 04/03/2020 έως και 28/01/2021 σε εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή. Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται σε €150,0εκ., συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων. Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

Η Morgan Stanley & Co International Plc θα διαχειριστεί, ως Κύριος Ανάδοχος, κατά την κρίση της, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών κατά την ως άνω περίοδο.

Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία ακύρωσης των 9.764.743 ιδίων μετοχών, που απέκτησε στο πλαίσιο υλοποίησης αντίστοιχου Προγράμματος για το 2019, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ής Φεβρουαρίου 2020.

Share This