Πραγματοποιήθηκε την 4η Μαρτίου 2020 η εκποίηση των 409 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. που αποτελούσαν αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα, τα οποία προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επισπεύδουσας εταιρείας, λόγω απορρόφησης της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις από 21.05.2019 αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Το καθαρό προϊόν της εκποίησης, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, ανήλθε σε ευρώ 487,10 και θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι δικαιούχοι μέτοχοι, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 8185078 και 210 8185076), προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά καθώς και να τους χορηγηθεί βεβαίωση προς είσπραξη του ποσού που τους αναλογεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This