Την έκτακτη επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,045 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους ενέκρινε ομόφωνα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Profile

Συγκεκριμένα, στην έκτακτη γενική συνέλευση της 6ης Μαρτίου, οι μέτοχοι έλαβαν τις εξής αποφάσεις:

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ, ήτοι από 0,47 Ευρώ σε 0,515 Ευρώ.

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ, ήτοι από 0,515 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ και επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του πρώτου , όσο και επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ), σχετικά με την προσήκουσα εκτέλεση και υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων (Θέματα 1ο και 2ο) αναφορικά με την ισόποση αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

 

 

 

 

 

 

Share This