Η «FLEXOPΑCK A.E.» ανακοινώνει ότι την 9η Μαρτίου 2020 υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, συνολικής ονομαστικής αξίας €4.500.000 με κάλυψη αυτού από την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ».

Διαχειριστής πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ».
Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία ως ακολούθως: (α) ποσό ίσο προς €3.928.560, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της και (β) ποσό ίσο προς €571.440, για την εξυπηρέτηση των εταιρικών δραστηριοτήτων αυτής.

 

Share This