Σε 13,77 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Trastor για τη χρήση 2019 έναντι κερδών 2,74 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2018, όπως ανακοίνωσε η εταιρία.

Αύξηση επίσης της τάξεως του 72,5% παρουσίασαν και τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου και ανήλθαν σε €9,62 εκατ. έναντι €5,58 εκατ. της περυσινής χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν τετραπλασιάσθηκαν εντός του 2019 σε σχέση με το 2018 και ανήλθαν σε €17,75 εκατ. από €4,48 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (adjusted EBITDA) υπερτριπλασιάσθηκαν και ανήλθαν σε €4,18 εκατ. έναντι €1,34 εκατ. του 2018.

Την 31η Δεκεμβρίου 2019, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιελάμβανε 58 εμπορικά ακίνητα (κυρίως γραφεία και καταστήματα), υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 130,32 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία €200,71 εκατ. έναντι €113,25 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Η Εταιρεία κατά τη χρήση του 2019 επένδυσε κεφάλαια ύψους €48,11 εκατ. για την αγορά 13 επενδυτικών ακινήτων και €16,31 εκατ. για την εξαγορά 4 εταιρειών με ισάριθμα ιδιόκτητα ακίνητα εύλογης αξίας €32,58 εκατ., τα οποία συνολικά συνέβαλαν στην αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου και στην δημιουργία σημαντικών υπεραξιών.

Εντός του 2019 ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών του ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους €13,84 εκατ. έναντι κερδών €3,26 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε €122,06 εκατ. ή €1,118 ανά μετοχή.

Share This