Ο εργοδότης οφείλει να τα τηρεί τους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με το σύστημα τηλεργασίας καθώς και τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις που αφορούν:

– Στην ελάχιστη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης 11 ωρών.

– Στην κατ’ ελάχιστον χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης διαρκείας 24ωρών.

– Στη διάρκεια εβδομαδιαίας απασχόλησης κατά μέσον όρο που ανά τετράμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες, περιλαμβανομένων και των υπερωριών κλπ.

Επίσης από τη στιγμή που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 6 μήνες από τις 14 Μαρτίου 2020, εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νόμιμα προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους μπορούν να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας

Share This