Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με ζητήματα που προέκυψαν στον χώρο του τουρισμού μετά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού κωδικοποίησε και παρουσιάζει το υπουργείο Τουρισμού για κάθε ενδιαφερόμενο.

Αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Είµαι επιχειρηµατίας στον τουριστικό κλάδο και συγκεκριµένα ιδιοκτήτης καταλύµατος συνεχούς λειτουργίας. Λόγω της κατάστασης µε τον κορωνοϊό, έχω πολλούς πελάτες που ζητούν να τους επιστρέψω χρήµατα από προκαταβολές για κρατήσεις δωµατίων. Αναφέροµαι σε κρατήσεις οι οποίες έγιναν έως τις 15 Μαρτίου 2020, είτε απευθείας στην επιχείρησή µου είτε µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Τι πρέπει να κάνω;
Απάντηση: Τα ζητήµατα που ανακύπτουν λόγω της έκτακτης κατάστασης είναι πολλά και σοβαρά. Ως προς την ουσία, αυτό που θα πρέπει να διαφυλάξουµε πάνω από όλα είναι το εθνικό τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. Γιατί µόνον κατ’ αυτό τον τρόπο θα υπάρξει ταχεία ανάκαµψη µόλις ξεπεραστεί η παρούσα κρίση. Υπ’ αυτό το πρίσµα της µακροπρόθεσµης προοπτικής, η γενικότερη παραίνεση είναι να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι κρατήσεις να µετατρέπονται σε ανοιχτές, δηλαδή χωρίς νέα συγκεκριµένη ηµεροµηνία.

Πάντα µε την προϋπόθεση ότι οι πελάτες σας συναινούν, κάθε κράτηση δωµατίου, ιδανικά, θα πρέπει να αναβάλλεται, όχι να ακυρώνεται. Έτσι η Ελλάδα θα περιορίσει τις απώλειες και θα παραµείνει ελκυστικός πόλος φιλοξενίας για όλο τον κόσµο.

– Ωστόσο: Εάν οι πελάτες σας απαιτούν οπωσδήποτε την επιστροφή των χρηµάτων τους, συνιστάται και πάλι η ευέλικτη εφαρµογή των σχετικών κανόνων. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζετε ότι για τις µεµονωµένες κρατήσεις ισχύει ο Κανονισµός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών (‘Αρθρο 8 του Ν. 1652/30-10-1986, ΦEK 167 A’), και ιδίως τα άρθρα 3 και 8 του Κανονισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 3, όποιος παραγγείλει δωµάτια προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει για προκαθορισµένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιµοποιήσει για όλη ή µέρος της προσυµφωνηµένης περιόδου, οφείλει  να αποζηµιώσει τον ξενοδόχο. Το ύψος αυτής τηςαποζηµίωσης ορίζεται στο µισό της τιµής η οποία συµφωνήθηκε για την περίοδο της µη χρήσης του καταλύµατος.

Aν ο πελάτης προειδοποιήσει τον ξενοδόχο 21 τουλάχιστον ηµέρες πριν, τότε  απαλλάσσεται από την αποζηµίωση και ο ξενοδόχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει άµεσα την προκαταβολή που τυχόν εισέπραξε. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 8 ο πελάτης υποχρεούται να διατηρήσει το δωµάτιο µέχρι το τέλος του χρόνου που συµφωνήθηκε, διαφορετικά είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζηµίωση ίση µε το µισό του µισθώµατος όλων των υπολοίπων ηµερών. Βάση υπολογισµού είναι η συµφωνηµένη τιµή διανυκτέρευσης. Tα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο ξενοδοχείο την καθορισµένη ηµεροµηνία -εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, η οποία όµως θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.

H πιο πάνω συµφωνία µεταξύ ξενοδόχου και πελάτη για τη διάρκεια της µίσθωσης είναι ισχυρή, εφόσον υπάρχει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Για τις κρατήσεις µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας, ισχύουν οι όροι στους οποίους συµφώνησε ο καταναλωτής όταν έκανε την κράτηση -µολονότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ανάλογα µε τους ειδικούς όρους της σύµβασης µεταξύ τουριστικού καταλύµατος και ηλεκτρονικής πλατφόρµας κρατήσεων.

Επίσης, θα πρέπει κατά περίπτωση να λαµβάνεται υπ’ όψη το αν συντρέχουν περιστάσεις οι οποίες µπορεί να συνιστούν ανωτέρα βία, όπως πχ η απαγόρευση εισόδου για τους πολίτες της χώρας προέλευσης του πελάτη.

2. Είµαι επιχειρηµατίας στον τουριστικό κλάδο και συγκεκριµένα ιδιοκτήτης καταλύµατος συνεχούς λειτουργίας. Μου ζητούν από Tour Operators και τουριστικά γραφεία επιστροφή χρηµάτων από ακυρώσεις οργανωµένων ταξιδίων/εκδροµών, καθώς η διαµονή στο κατάλυµά µου αποτελούσε µέρος του πακέτου φιλοξενίας. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Κατ’ αρχήν θα πρέπει να επιδεικνύετε κατανόηση και τη µέγιστη δυνατή ευελιξία στην εφαρµογή των κανόνων που ισχύουν για την επιστροφή των χρηµάτων. Ας επαναληφθεί εδώ ότι το µέληµα όλων µας είναι το ξεπέρασµα της κρίσης µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες, τόσο από οικονοµικής και εµπορικής άποψης, όσο και ως προς τη φήµη της Ελλάδας ως τουριστικού προορισµού. Πάντως, στην περίπτωση των «πακέτων», δεν ισχύει η µετάθεση ηµεροµηνιών εκτός και αν το προτείνει το τουριστικό γραφείο. Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών (‘Αρθρο 8 του Ν. 1652/30-10-1986, ΦEK 167 A’), και ιδίως τα άρθρα 3, 12 και 13 του Κανονισµού.

Ειδικότερα, στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι σε περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισµός δεν καλύψει το κατώτατο όριο του ALLOTMENT που συµφωνήθηκε για κάθε µήνα, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζηµίωσης. Η αποζηµίωση αυτή υπολογίζεται επί της συµφωνηµένης τιµής διανυκτέρευσης και ανέρχεται στο µισό του υπόλοιπου του κατώτατου ορίου του ALLOTMENT το οποίο παραµένει ακάλυπτο. H εν λόγω αποζηµίωση µπορεί να συµψηφιστεί µε την τυχόν προκαταβολή η οποία έχει ήδη κατατεθεί.

Στο άρθρο 13 αναφέρονται τα εξής: 1) Τουριστικό Γραφείο ή Ταξιδιωτικός Οργανισµός δικαιούται να ακυρώσει µέρος ή το σύνολο των συµφωνηµένων κλινών χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης, εφόσον αποδεδειγµένα ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος είκοσι µία (21) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συµφωνηµένη άφιξη των πελατών (RELEASE PERIOD). 2) Αντίστοιχα και ο ξενοδόχος δικαιούται να αποδεσµευθεί σε χρονικό όριο (RELEASE PERIOD) είκοσι µίας (21) ηµερών πριν από κάθε τακτή άφιξη των πελατών, για όσες από τις συµφωνηµένες κλίνες δεν υπάρχει επικυρωµένη κράτηση µε VOUCHER ή µε ROOMING LIST.  3) Tα Τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισµοί αναλαµβάνουν υποχρεωτικά, µε τη σύµβαση των ALLOTMENTS και µε ποινή ακυρότητας της σύµβασης αυτής, την υποχρέωση να καλύψουν ορισµένο ποσοστό του συνόλου των συµφωνηµένων ALLOTMENTS κατά τη µέση (AΠPIΛIOΣ – MAΪOΣ – OKTΩBPIOΣ) τουριστική περίοδο. Tο ποσοστό αυτό καθορίζεται ελεύθερα κατά µήνα από τους αντισυµβαλλόµενους.

Στην περίπτωση που το Tουριστικό Γραφείο ή ο Tαξιδιωτικός Oργανισµός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή, ο ξενοδόχος δικαιούται να προβεί σε ανάλογη προς το ποσοστό των ALLOTMENTS, που δεν καλύφθηκε, µείωση των κλινών που συµφωνήθηκαν για την περίοδο της αιχµής (IOYNIOΣ – IOYΛIOΣ – AYΓOYΣTOΣ και ΣEΠTEMBPIOΣ). Η τελική διευθέτηση εξαρτάται επίσης από τους όρους που έχουν τεθεί σε κάθε συµβόλαιο µεταξύ ξενοδόχου και Tour Operator ή τουριστικού γραφείου.

3. Η επιχείρησή µου είναι ταξιδιωτικό γραφείο και έχω πελάτες οι οποίοι µου ζητούν επιστροφή χρηµάτων από ακυρώσεις οργανωµένων ταξιδιών ή εκδροµών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Το ζητούµενο, όπως και σε κάθε άλλη δυσκολία η οποία εµφανίζεται στην τουριστική αγορά λόγω της πανδηµίας, είναι η ευέλικτη εφαρµογή των κανόνων για την επιστροφή χρηµάτων. Προσπαθήστε να εξαντλήσετε κάθε περιθώριο εξεύρεσης φιλικής λύσης, έτσι ώστε, στο µέλλον οι φιλοξενούµενοι να προτιµήσουν την επιχείρηση αλλά και την Ελλάδα για τις διακοπές ή το ταξίδι τους, ακριβώς επειδή θα εκτιµήσουν τη διάθεση συνεργασίας που επιδείξατε. Ως προς το νοµικό και τυπικό πλαίσιο, για την περίπτωση των ταξιδιωτικών γραφείων ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του Π.∆. 7/2018. ∆ηλαδή, εφόσον δεν πραγµατοποιηθεί το οργανωµένο ταξίδι από τον διοργανωτή λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, και το συµβόλαιο δεν προβλέπει την αλλαγή ηµεροµηνιών, γίνεται επιστροφή χρηµάτων µετά από καταγγελία της σύµβασης από τον διοργανωτή.

Οµοίως ο καταναλωτής µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς χρέωση πριν από την έναρξη του ταξιδιού, σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισµού, οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή τη µεταφορά των επιβατών στον προορισµό. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής δικαιούται την πλήρη επιστροφή κάθε ποσού που κατέβαλε για το «πακέτο» φιλοξενίας που είχε αγοράσει.

4. Είµαι ιδιώτης και είχα προγραµµατίσει οργανωµένο ταξίδι στην Ελλάδα. Έχω ήδη προπληρώσει τα έξοδα σε ελληνικό τουριστικό γραφείο. ∆υστυχώς, λόγω της πανδηµίας του COVID-19 είµαι αναγκασµένος να ακυρώσω το ταξίδι ή το έχω ήδη ακυρώσει. Ποια είναι τα δικαιώµατά µου.

Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η ευέλικτη εφαρµογή  των κανόνων για την επιστροφή χρηµάτων.Σε πνεύµα αµοιβαίας κατανόησης, φιλοξενούµενοι και επιχειρηµατίες µπορούν να καταλήξουν σε µια διευθέτηση, η οποία, πέραν της ικανοποίησης του άµεσου αιτήµατος, θα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο επανάληψης του ταξιδιού στο µέλλον. Οι τουριστικές επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρµόζουν όσα ορίζει το άρθρο 11 του Π.∆. 7/2018. ∆ηλαδή, εφόσον δεν πραγµατοποιηθεί το οργανωµένο ταξίδι µετά από καταγγελία της σύµβασης από τον διοργανωτή πριν από την έναρξη του ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ενώ επιπλέον το συµβόλαιο δεν προβλέπει αλλαγή  ηµεροµηνιών, γίνεται επιστροφή χρηµάτων από τον διοργανωτή. Οµοίως ο καταναλωτής µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς χρέωση πριν από την έναρξη του ταξιδιού, σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισµού, περιστάσεις οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή τη µεταφορά των επιβατών στον προορισµό. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής δικαιούται την πλήρη επιστροφή κάθε ποσού που κατέβαλε για το πακέτο.

5. Έχω ταξιδιωτικό γραφείο ή τουριστικό κατάλυµα. Οι πελάτες µάς ρωτούν αν µπορούν να κλείσουν µονοήµερη κρουαζιέρα στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Τι θα πρέπει να απαντούµε;

Απάντηση: Όχι, δεν µπορούν. Δυνάµει της υπ’ αριθµ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.18170/15.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 860), ισχύει προσωρινός περιορισµός εν όλω του κατάπλου επαγγελµατικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής (όπως κρουαζιερόπλοιων και ηµερόπλοιων αναψυχής) σε ελληνικά λιµάνια. Ο ίδιος προσωρινός περιορισµός ισχύει επίσης για την αποβίβαση επιβατών µε οποιονδήποτε τρόπο από τα επαγγελµατικά σκάφη θαλάσσιας αναψυχής για το χρονικό διάστηµα από 15.3.2020 και ώρα 15:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00.

6. Έχω ταξιδιωτικό γραφείο ή τουριστικό κατάλυµα. Για τις 4.4.2020 είναι προγραµµατισµένο να διεξαχθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου συνέδριο, όπου θα συναντηθούν 60 άτοµα από την Ελλάδα. Πρέπει να ακυρωθεί;

Απάντηση: Ναι, πρέπει να ακυρωθεί. Δυνάµει της υπ’ αριθµ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 15954/8.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 726) ισχύει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020.Ε

7. Είµαι υπεύθυνος σε φορέα εκµετάλλευσης τουριστικού λιµένα/µαρίνας. Για τις 30.3.2020 έχει προγραµµατιστεί να καταπλεύσει στις εγκαταστάσεις µας ιδιωτικό σκάφος αναψυχής από µαρίνα της Σικελίας. Επιτρέπεται;

Απάντηση: Όχι, δεν επιτρέπεται. Δυνάµει της υπ’ αριθµ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.18170/15.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 860) ισχύει προσωρινός περιορισµός εν όλω των θαλάσσιων συνδέσεων µε την Ιταλία, περιλαµβανοµένου του κατάπλου στην ελληνική επικράτεια ιδιωτικών σκαφών αναψυχής για το χρονικό διάστηµα από 15.3.2020 και ώρα 15:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00. Επίσης, µε την υπ’αριθµ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19421/18.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 932) επιβλήθηκε προσωρινός περιορισµός εν όλω του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) θαλάσσιας αναψυχής σε ελληνικά λιµάνια, προερχόµενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό  προορισµό. Ο προσωρινός περιορισµός αφορά επίσης και την µε οποιονδήποτε τρόπο αποβίβαση επιβατών από τα σκάφη αυτά, για το χρονικό διάστηµα από 19.3.2020 και ώρα 07:00 έως και 19.4.2020 και ώρα 07:00.

8. Έχω ταξιδιωτικό γραφείο ή τουριστικό κατάλυµα. Οι πελάτες µάς ρωτούν αν µπορούν να πάνε για σκι στο κοντινό χιονοδροµικό κέντρο.

Απάντηση: Όχι, δεν µπορούν. Δυνάµει της υπ’ αριθµ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 859) ισχύει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των χιονοδροµικών κέντρων στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστηµα από 15.3.2020 έως και 29.3.2020.Ε

9. Έχω τουριστικό κατάλυµα στην Αττική.  Οι πελάτες µάς ρωτούν αν µπορούν να  κολυµπήσουν στην ιδιωτική πλαζ του ξενοδοχείου, ή να κάνουν καταδύσεις αναψυχής στο εξειδικευµένο κέντρο που διαθέτουµε. Eπιτρέπεται;

Απάντηση: Όχι, δεν επιτρέπονται. Δυνάµει της υπ’ αριθµ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 859) ισχύει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των οργανωµένων παραλιών (δηµόσιων, δηµοτικών και ιδιωτικών), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστηµα από 15.3.2020 έως και 29.3.2020. Επίσης, µε την υπ’ αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.19420/18.3.2020 κ.υ.α. απαγορεύθηκε προσωρινά στο σύνολο της Επικράτειας η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής για το χρονικό διάστηµα από 18.3.2020 έως και 20.4.2020.

10. Είµαι επιχειρηµατίας και το τουριστικό κατάλυµά µου λειτουργεί 12 µήνες τον χρόνο. Μπορώ να συνεχίσω κανονικά τη λειτουργία της επιχείρησής µου;

Απάντηση: Όχι, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Τουρισµού ότι, µε γνώµονα την προστασία των εργαζοµένων στα ξενοδοχεία, αναστέλλεται η λειτουργία των ξενοδοχείων 12µηνης λειτουργίας έως το τέλος Απριλίου 2020. Ισχύει µόνο η υποχρέωση να λειτουργεί ένα ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας και 3 ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η απόφαση θα ισχύσει από τα µεσάνυχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου. Επιπλέον, και σύµφωνα µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί έως σήµερα, έχει απαγορευθεί η λειτουργία στο σύνολο της επικράτειας:
α) των κύριων και µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων εποχικής λειτουργίας, για το χρονικό διάστηµα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 (υπ’ αριθµ. 18152/14.3.2020 κ.υ.α., ΦΕΚ Β’ 857).
β) των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων µε την ονοµασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), από 19.3.2020 έως και 30.4.2020 (υπ΄αριθµ. ∆1 /ΓΠ.οικ.19419/18.03.2020 κ.υ.α., ΦΕΚ 930 Β’).
γ) των χώρων κατασκήνωσης, εγκαταστάσεων για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα (ΚΑ∆ 55.30), των οποίων η λειτουργία απαγορεύθηκε προσωρινά από 17.3.2020 έως και 31.03.2020 (υπ’ αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.19024/17.03.2020 κ.υ.α. ΦΕΚ Β’ 915).

11. Είµαι επιχειρηµατίας και για το τουριστικό κατάλυµά µου, το οποίο λειτουργεί 12 µήνες το χρόνο και έχει αποφασιστεί να συνεχίσει τη λειτουργία του (ένα ανά νοµό). Μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν το εστιατόριο, το µπαρ, το κοµµωτήριο και το γυµναστήριο του ξενοδοχείου;

Απάντηση: Τα εστιατόρια και τα καφέ µπαρ που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν µόνο τους διαµένοντες σε αυτά και λαµβάνουν µέτρα αποφυγής συνωστισµού, εξαιρούνται από τη διάταξη της προσωρινής απαγόρευσης από τις 14.3.2020 έως και 27.3.2020. Αντίθετα, απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία των κοµµωτηρίων και των γυµναστηρίων εντός ξενοδοχείων από τις 14.3.2020 έως και 27.3.2020.Ε

.

Share This