Το κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο που αποφάσισε η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση θα είναι συνολικής διάρκειας έως την 20η Ιουνίου 2028. Η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της Δάιος Πλαστικά αποφάσισε την έκδοση και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου έως 30,9 εκατ. ευρώ, συνολικής διάρκειας έως το 2028.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 24η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ», στα γραφεία της εταιρίας στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας. Παρέστησαν αυτοπροσώπως πέντε (5) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τις 12.320.505 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 82,13% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.320.505 μετοχές, και 12.320.505 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση έκδοσης, βάσει των διατάξεων του νόμου 4548/2018 και του κ.ν. 3156/2003, ως ισχύουν, και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικής διάρκειας μέχρι την 20η
Ιουνίου 2028, έως του ποσού Ευρώ Τριάντα Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Χιλιάδων (€30.900.000,00) κατ’ ανώτατο όριο, μετά της απόφασης περί χορήγησης των σχετικών εξασφαλίσεων των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.320.505 μετοχές, και 12.320.505 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας προς τους ομολογιούχους δανειστές υπέρ της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.» για την εξασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της τελευταίας προς τους ομολογιούχους δανειστές του υπό έκδοση από αυτήν κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Πενήντα Έξι Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (€56.500.000,00) ή οιουδήποτε άλλου τυχόν χαμηλότερου ποσού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 4548/2018 και του κ.ν. 3156/2003, μετά της απόφασης για την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας
δεν έλαβε καμία απόφαση.

 

 

 

 

 

 

Share This