Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2020, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την ακύρωση των 9.764.743 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία, που κατείχε η Εταιρεία κατά την ως άνω ημερομηνία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €27.634.222,69 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.

Οι προαναφερόμενες ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 25/02/2019 έως 27/01/2020, με μέση τιμή αγοράς €12,33 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 15/02/2018) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €1.330.594.050,08 (από €1.358.228.272,77 προ της μείωσης) και διαιρείται σε 470.174.576 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 479.939.319 κοινές ονομαστικές μετοχές προ της ακύρωσης), ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

Την 12/03/2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 29232/12- 03-2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση της 23/03/2020 για την ως άνω ακύρωση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χ.Α. των άνω ιδίων μετοχών ορίστηκε η 27/03/2020, ημερομηνία κατά την οποία παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 9.764.743 μετοχών που ακυρώνονται και διαγράφονται κατά τα ανωτέρω.

 

Share This