Γράφει η Λογίστρια- Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού

Υπάρχει κάποια απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν οι εργοδότες-επιχειρηματίες τις αναστολές πληρωμών και τα άλλα ευεργετήματα;

Ναι. Προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Όσοι εργοδότες προχωρούν σε απολύσεις από 18 Μαρτίου και μετά αποκλείονται από τα πακέτα των ειδικών ευεργετημάτων. Αντίθετα, οι απολύσεις που έγιναν μέχρι 17 Μαρτίου δεν αποτελούν τροχοπέδη για την ένταξη των επιχειρήσεων στη δέσμη των μέτρων.

Είμαι επιχειρηματίας και διέκοψα την δραστηριότητά μου αναγκαστικά λόγω κορωνοϊού. Πως θα πληρώσω το ενοίκιο του καταστήματος;

Οι επιχειρηματίες που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού, μπορούν να καταβάλλουν το 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου, σε περίπτωση που το ενοικιάζουν, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Είμαι επιχειρηματίας και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΚΑΔ μου στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Θα πληρώσω στους εργαζομένους μου Δώρο Πάσχα; Και αν ναι, μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί;

 Κανονικά θα καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου στους εργαζόμενους, οι επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία και δεν αναφέρονται στους συγκεκριμένους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών.  Παράλληλα, η ημερομηνία καταβολής του δώρου Πάσχα για τους υπόλοιπους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται έχουν πληγεί και συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών, εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, με ανοιχτή ημερομηνία που θα επιλέξει ο ίδιος μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Η αναστολή των δόσεων δανείων προς τις τράπεζες ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις ή και τα φυσικά πρόσωπα;

 Τα φυσικά πρόσωπα-δηλαδή εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις- που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση και θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, θα λάβουν αναστολή των δόσεων του τραπεζικού δανείου τους για διάστημα 3 μηνών.

Τι μπορεί να κάνει ο εργοδότης όταν η δουλειά είναι σχεδόν μηδενική και δεν μπορεί να πληρώσει τους εργαζόμενους του; Μπορεί να γίνει Διαθεσιμότητα; Τι ισχύει στην Διαθεσιμότητα;

Σύμφωνα με τον Ν.3846/2010     το άρθρο 10 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α ), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α ), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιοριστεί η οικονομική τους δραστηριότητα, μπορούν, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α ) και του ν. 1767/1988(ΦΕΚ 63 Α ).

Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μετά την εξάντληση του τριμήνου, προκειμένου να τεθεί εκ νέου ο ίδιος εργαζόμενος σε διαθεσιμότητα απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στις οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του.

  1. Για τη θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα στις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις κοινής ωφελείας που απασχολούν περισσότερους από πέντε χιλιάδες (5.000) μισθωτούς, απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που χορηγείται με αίτηση του εργοδότη, μετά τη γνώμη της Ολομελείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. Εάν μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν αποφανθεί ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο εργοδότης μπορεί και χωρίς έγκριση να θέσει σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς, τηρώντας τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.
  2. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της προηγούμενης παραγράφου που θέτουν σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, υποχρεούνται στην καταβολή πλήρων αποδοχών, έστω και αν οι μισθωτοί αποδέχθηκαν τη διαθεσιμότητα και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους.»

 

Share This