Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τις αναστολές των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που πλήττονται.

Γιάννης Καρούζος – Δικηγόρος,εργατολόγος

Δικαίωμα υπαγωγής στο μέτρο της αναστολής έχουν επιχειρήσεις ή εργοδότες, που απασχολούν μισθωτούς οι οποίοι αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση και έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα της ΚΥΑ.

Γι αυτές τις επιχειρήσεις, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου οι οποίες αφορούν  το διάστημα μέχρι την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων με κρατική εντολή ή το διάστημα μέχρι την αναστολή συμβάσεων εργασίας των μισθωτών επειδή ο εργοδότης υπάγεται στο μέτρο που προβλέφθηκε για τις επιχειρήσεις που υπολειτουργούν και οι οποίες εισφορές είναι απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής

Οι εισφορές που αναστέλλονται είναι οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, (όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν κανονικά για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ΑΠΔ ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας καταβάλλονται έως 30/9 και 31/10 αντίστοιχα.

Με την ίδια ΚΥΑ εισάγεται 3μηνη αναβολή για κάθε δόση ρύθμισης προς τα Ταμεία που λήγει από 31/3 και μετά. Όπως αναφέρεται, για τις επιχειρήσεις που πλήττονται η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά 3 μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Συνεπώς οι δόσεις που λήγουν 31/3 μπορούν να πληρωθούν έως και 30/6. Αντίστοιχα οι δόσεις που θα λήξουν 30/4 μπορούν να πληρωθούν έως και 31/7. Οπότε «παγώνει» η αποπληρωμή των ρυθμίσεων έως τέλη Ιουνίου.

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο εργοδότης καταγγείλει αυτή – δηλαδή τους απολύσεις – καθώς και στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση για τρέχουσες εισφορές και δόσεις ρυθμίσεων παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αναβιώνουν δηλαδή αναδρομικά οι τόκοι και οι προσαυξήσεις για κάθε μήνα που δεν έχει πληρωθεί και το ευεργέτημα χάνεται τελείως.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://dikigorosergatologos.gr/wp-content/uploads/2020/03/13226_2020.pdf

Share This