Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν προβλέπονται οι παρακάτω παρατάσεις – αναστολές πληρωμών :

Σάντρα Γεράγγελου-φοροτεχνικός

Για τις επιχειρήσεις ,τις οποίες έχει ανασταλεί η λειτουργία τους καθώς καθώς και όσες κατά την 20/03/2020 συμπεριλαμβάνονται στην λίστα των Κ.Α.Δ των επιχειρήσεων που πλήττονται (είτε κατά κύριο Κ.Α.Δ , είτε αυτών των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα της δευτερεύουσας δραστηριότητας είναι μεγαλύτερα από τον κύριο Κ.Α.Δ λαμβάνοντας υπόψη την δήλωση εισοδήματος έτους 2018) ισχύουν τα παρακάτω :

1. Παρατείνεται ΕΩΣ 31/08/2020 η ημερομηνία καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ ή τα ελεγκτικά κέντρα καθώς και οφειλές από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 11/03-30/4.

2. Αναστέλλεται ΕΩΣ 31/08/2020 η είσπραξη βεβαιωμένων αλλά ληξιπρόθεσμων οφειλών και οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11/03/2020 Στην περίπτωση αυτή παύουν να υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις για το διάστημα της αναστολής.

3. Παρατείνεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 , οι οποίες ήταν απαιτητές έως 31/03/2020 και 30/04/2020 έως 30/09/2020 και 31/10/2020 αντίστοιχα.

4. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων απαιτητών στις 31/03/2020 κατά 3(τρεις) μήνες . Το ίδιο ισχύει και για τις επόμενες δόσεις των ρυθμίσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση που μέρος ή όλοι οι εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων έχουν τεθεί σε αναστολή σύμβασης και ο εργοδότης καταγγείλει αυτή , ή σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου δεν διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας , τότε η παράταση ή αναστολή παύει να ισχύει και οι οφειλές θα επιβαρυνθούν με τους τόκους και τις προσαυξήσεις που προβλέπονται βάσει της αρχικής ημερομηνίας που βεβαιώθηκαν . Να τονίσουμε ότι η παράταση ή αναστολή αφορά ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ των οφειλών. Οι υποβολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων πρέπει να υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών π.χ ΑΠΔ Φεβρουαρίου, ΦΠΑ Φεβρουαρίου για τα διπλογραφικά βιβλία κλπ. Παράταση προβλέπεται για την υποβολή των ΜΥΦ έως 30/06/2020

Share This