Για τις κατηγορίες ασφαλισμένων του δημοσίου που έχουν χρόνο ασφάλισης υπό την ιδιότητα του δημάρχου, του προέδρου κοινότητας ή του νομάρχη πριν το 2002, υφίσταντο ουσιαστικές δυσκολίες στον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης λόγω αδυναμίας προσδιορισμού των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους. Με την κοινοποιούμενη διάταξη ορίζονται ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης/χορηγίας το ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα παράστασης του τελευταίου έτους πριν τη λήξη της θητείας τους.

Στις περιπτώσεις των αιρετών για τους οποίους είχε ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2014, με αναστολή καταβολής της σύνταξης λόγω μη συμπλήρωσης του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, οι συντάξεις με βάση την παρ.1β του άρθρου 6 του ν.4387/2016 υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, εφόσον η καταβολή της ανασταλείσας σύνταξης αρχίζει μετά την 13.5.2016.

Κατά τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, λαμβάνονται ως συντάξιμες αποδοχές τα έξοδα παράστασης που ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα συνταξιοδοτική Απόφαση. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία προσκομίζονται στοιχεία βάσει των οποίων διαμορφώνονται αποδεδειγμένα υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές, λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.

Οι κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενες συντάξιμες αποδοχές για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, τις ειδικές κατηγορίες που προαναφέρονται καθώς και για τους μισθωτούς για τους οποίους ισχύουν οι ήδη εκδοθείσες εγκύκλιοι για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής τους σύνταξης εξυπακούεται ότι υπολογίζονται μέχρι 30.9.2019 επί των ποσοστών αναπλήρωσης του πίνακα 1 και από 1.10.2019 και εφεξής επί του πίνακα 2 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει με το άρθρο 24 του ν.4670/2020, για την εφαρμογή του οποίου θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες με σχετική εγκύκλιο.

Share This