Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στον φορέα αυτό πριν τη σύσταση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, δηλαδή προ της 1-1-1998, για τον οποίο χρόνο δεν προβλέπονταν από τη νομοθεσία καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υφίσταται θέμα στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών.

Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης για χρόνο που διανύθηκε μέχρι και την 31.12.1997 ορίζονται ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

Share This