Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου των ανωτέρω κατηγοριών ασφαλισμένων εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος που υπόκειται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του ασφαλισμένου.

Ο προσδιορισμός των συνταξίμων αποδοχών βάσει του ασφαλιστέου εισοδήματος γίνεται ανά χρονική περίοδο ασφάλισης ως εξής:

Για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2016:
Μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα αποτελεί το ποσό που προκύπτει ως ο λόγος της πράγματι καταβληθείσας κατά μήνα ασφαλιστικής εισφοράς προς τον συντελεστή 0,2. Στο ως άνω ποσό, συνυπολογίζονται επίσης με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφιστάμενοι κοινωνικοί πόροι υπέρ των αντίστοιχων ταμείων και η ασφαλιστική εισφορά που έχει δυνητικά καταβληθεί από τον εργοδότη.

Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2018:
Μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα αποτελεί το εισόδημα που υπόκειται σε εισφορές σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 39 & 40 του ν.4387/2016.

Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 και εφεξής:
Αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες:
Ως μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται το ποσό που προκύπτει ως ο λόγος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που ήταν καταβλητέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 προς τον συντελεστή 0,2.

Επισημαίνεται ότι λαμβάνεται υπόψη η μηνιαία εισφορά που ήταν καταβλητέα χωρίς να υπολογίζεται το μειωμένο ποσό που πιθανόν να έχει εισπραχθεί λόγω των μειώσεων που προβλέπονταν από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016 για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ καθώς και της μείωσης – σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008 – των εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης των γυναικών ασφαλισμένων κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού.

Share This