Σε ό,τι αφορά στις συντάξιμες αποδοχές αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισμένων του ΟΓΑ επί αναγνωρίσεων με εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι στην περίπτωση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης μετά από καταβολή του προβλεπόμενου ποσού με εξαγορά από αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που προκύπτει από το λόγο της πράγματι καταβληθείσας μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς προς τον συντελεστή 0,2.
Για τους μισθωτούς δεν υφίσταται οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς. Πάντως, και στις κοινοποιούμενες διατάξεις διατηρείται η πρόβλεψη ότι δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά.

Share This