Μια σειρά από χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για την Άδεια Ειδικού Σκοπού παραθέτει, σε κείμενό του, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Πρόκειται για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τους δικαιούχους της άδειας ειδικού σκοπού και τον τρόπο χορήγησής της, με αφορμή τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού και την ενίσχυση των εργαζομένων που πλήττονται.

1. Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβω την άδεια ειδικού σκοπού;

Να είστε γονέας -φυσικός, θετός ή ανάδοχος- είτε παιδιού εγγεγραμμένου σε βρεφικό ή βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό είτε παιδιού που φοιτά σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή που φοιτά σε ειδικό σχολείο ή σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης – ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας του παιδιού. Σε περίπτωση τέκνων με αναπηρία θα πρέπει να είναι ωφελούμενα σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Επίσης, πρέπει να πληροίτε τις νόμιμες προϋποθέσεις λήψης ετήσιας κανονικής άδειας, τουλάχιστον 6 ημερών για εξαήμερη εργασία και 5 ημερών για πενθήμερη εργασία. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, τότε δικαιούστε την άδεια ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούστε.

2. Είμαι εργαζόμενος γονέας αλλά το παιδί μου δεν είναι εγγεγραμμένο σε βρεφική ή βρεφονηπιακή μονάδα. Δικαιούμαι να λάβω την άδεια ειδικού σκοπού;

Σύμφωνα με την ΠΝΠ 20.03.2020, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται και στους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα γονείς με τέκνα έως τεσσάρων (4) ετών τα οποία δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

3. Πώς χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού;

Κατόπιν αιτήσεως του εργαζομένου.

4. Δικαιούται ο εργοδότης να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού;

Όχι. Η λήψη της άδειας ειδικού σκοπού συνιστά δικαίωμα του εργαζομένου και ο εργοδότης οφείλει να εγκρίνει τη σχετική αίτηση του εργαζομένου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγήσή της.

5. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους γονείς στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού;

Δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, απαιτείται όμως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της επιχείρησης. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται αν με βάση τα καθήκοντα που ασκούν οι εργαζόμενοι γονείς είναι δυνατή η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού ή -στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι των εν λόγω εταιρειών ή επιχειρήσεων- σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή.

6. Πότε χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού;

Χορηγείται για το χρονικό διάστημα από 11.03.2020 έως 10.04.2020 και για όσο διαρκεί η εφαρμογή των έκτακτων και προσωρινών μέτρων.

7. Πώς υπολογίζεται η άδεια ειδικού σκοπού;

Για κάθε τρεις (3) ημέρες υποχρεωτικά χορηγείται και μία (1) ημέρα κανονικής άδειας. Το σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται για όσο χρειαστεί μέχρι τη λήξη του έκτακτου και προσωρινού μέτρου.

8. Μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά;

Ναι, εάν το αιτηθεί ο εργαζόμενος, αλλά θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων (4) ημερών σύμφωνα με το σχήμα «3 ημέρες ειδικού σκοπού / 1 ημέρα κανονικής άδειας».

Share This