Τα καθαρά αποτελέσματα αυξήθηκαν στα 270 εκατ. ευρώ και η τράπεζα διατηρεί κεφάλαια που ξεπερνούν την ελάχιστη απαίτηση κατά 2 δισ. ευρώ. Διευκολύνσεις στους πελάτες εν μέσω κρίσης με σεβασμό πιστοδοτικών κριτηρίων.

Σημαντική βελτίωση όλων των μεγεθών και των οικονομικών αποτελεσμάτων της πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στη χρήση του 2019, διαμορφώνοντας ένα σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα της τάξεως άνω των 2 δισ. ευρώ, ενώ η διοίκηση έχει θέσει σε εφαρμογή πλήρες σχέδιο διαχείρισης της επιδημίας και των οικονομικών της επιπτώσεων, προσφέροντας σημαντικές διευκολύνσεις στους πελάτες, πάντα με σεβασμό των πιστοδοτικών κριτηρίων.

Το σχέδιο της τράπεζας για την αντιμετώπιση της επιδημίας και των οικονομικών της επιπτώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, επιχειρηματική συνέχεια και υποστήριξη των πελατών σε σχέση με τις συνέπειες του COVID-19.
 • Κεντρική προτεραιότητα η ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων, των πελατών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών της Τράπεζας.
 • Αδιάλειπτη λειτουργία με έγκαιρες και προληπτικές δράσεις, ευθυγραμμισμένες με το Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας.
 • Ένας στους δύο υπαλλήλους εργάζεται από το σπίτι. Τρεις στους τέσσερις ο αντίστοιχος δείκτης για τις κεντρικές υπηρεσίες.
 • Δέσμευση παροχής υπηρεσιών στους πελάτες μας πανελλαδικά. Προώθηση της ψηφιακής τραπεζικής.
 • Εντατική προετοιμασία για χρηματοοικονομική υποστήριξη μέσω στοχευμένων λύσεων προς τους πελάτες της Τράπεζας για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης που προήλθε από το COVID-19.
 • Η Τράπεζα ως πρωτοπόρος σε θέματα εταιρικής υπεθυνότητας (ESG) έχει δραστηριοποιηθεί ώστε να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση των πελατών, η Πειραιώς σημειώνει ότι:

 • Προσφέρει στοχευμένες λύσεις στους πελάτες που πλήττονται, άμεσα ή έμμεσα από την εξάπλωση του COVID-19, και βρίσκεται στο πλευρό τους με όλο το δυναμικό και τα εργαλεία που διαθέτει.
 • Υλοποιεί, σε συνεργασία με την Intrum Hellas, εξειδικευμένα σχέδια προκειμένου για τη στήριξη και τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα.
 • Προετοιμάζει λύσεις για τα δάνεια σε συντονισμό με τους εποπτικούς φορείς και τις ελληνικές αρχές, μέσω προγραμμάτων αναστολής πληρωμών ή εγγυήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όχι σε βάρος των πιστοδοτικών κριτηρίων.

Σε όλα τα επίπεδα, οι επιδόσεις της Τρ. Πειραιώς ήταν σημαντικά βελτιωμένες το 2019. Ειδικότερα, τα κυριότερα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

 • Καθαρά έσοδα από τόκους +2% σε ετήσια βάση
 • Καθαρά έσοδα από προμήθειες +9% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση
 • Λειτουργικά έξοδα μειωμένα 6% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση
 • Έσοδα προ φόρων και προβλέψεων +6% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση
 • Έξοδο προβλέψεων 1,9% επί των δανείων μετά από προβλέψεις
 • Καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους €270 εκατ. έναντι €185 εκατ. το 2018
 • Εκταμιεύσεις νέων δανείων €4,1 δισ. στην Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά την εξυγίανση του ισολογισμού, η τράπεζα σημειώνει την εντατική προσπάθεια που γίνεται με την υποστήριξη του Σχεδίου «Ηρακλής» και με οργανική βελτίωση. Ήδη καταγράφεται το 17ο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) το 4ο 3μηνο 2019. Επίσης, καταγράφεται μείωση ΜΕΑ κατά €3 δισ. το 2019 στα €24,5 δισ., καθώς και ιστορικά χαμηλό επίπεδο αθετήσεων και επανα-αθετήσεων το 4ο 3μηνο 2019.

Το Σχέδιο «Ηρακλής» αναμένεται να διευκολύνει την προσπάθεια απομόχλευσης των ΜΕΑ. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τιτλοποιήσεις ΜΕΑ ύψους €7 δισ. (~€5 δισ. “Vega”, ~€2 δισ. “Phoenix”). Η στρατηγική συνεργασία με την Intrum Ελλάς υποστηρίζει το σχέδιο μείωσης των ΜΕΑ της Τράπεζας.

Η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας είναι ισχυρή, καθώς μετά και την έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους €500 εκατ. τον Φεβρουάριο 2020 ο Δείκτης CET-1 ανήλθε στο 14,8% και συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,8% proforma για το Tier 2 του Φεβρουαρίου 2020. Η τράπεζα διαθέτει κεφαλαιακό απόθεμα €2,3 δισ. πάνω από την ελάχιστη Συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση 11,75% για το 2020.

Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 79%, ενώ ο δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας σε 117% στο τέλος 2019. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση. Έτσι, η τράπεζα διαθέτει ισχυρή θέση και υψηλά αποθέματα ρευστότητας στην τρέχουσα κρίσιμη περίοδο.

Τι δήλωσε ο Γιώργος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ:

Ο κορονοϊός έχει αναδειχθεί σε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση για τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, η οποία εξελίσσεται παράλληλα και σε ισχυρό σοκ για τις οικονομίες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 2019 ήταν έτος ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Το κατά πόσο οι θετικές εξελίξεις του 2019 θα καταφέρουν να συντηρήσουν την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, μέσα σε ένα περιβάλλον εξαιρετικών προκλήσεων διεθνώς, θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να διαχειριστούμε τις αρνητικές επιπτώσεις που αναδύονται και τις νέες συνθήκες. Μέχρι σήμερα, η προσπάθεια αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν λειτουργικές δυσκολίες, επιπλέον της ευθύνης για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων και των πελατών τους. Στην Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμαστε σε αυτή την κρίση με έντονο αίσθημα ευθύνης και με αποφασιστικότητα, καλλιεργώντας πνεύμα συνεργασίας και αναλαμβάνοντας δράσεις για την υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, τα σημαντικά αποθέματα ρευστότητας, σε συνδυασμό με την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, μας επιτρέπουν να αντεπεξέλθουμε στην τρέχουσα επείγουσα κατάσταση και να συνεχίσουμε να παρέχουμε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες μας στους πελάτες.

Αναγνωρίζουμε ότι η τρέχουσα περίοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την οικονομία συνολικά. Συνεπακόλουθα, λάβαμε εγκαίρως μέτρα για τη διευκόλυνση τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τις αρχές, τους θεσμούς, τους οργανισμούς και τους εταίρους μας, αλλά και σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού.

Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ασκεί βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση, ουσιαστική διαχείριση της κεφάλαιακής της βάσης, προσεκτικό σχεδιασμό της ρευστότητας και αποφασιστική διαχείριση των κινδύνων, προς όφελος των πελατών της, των εργαζομένων της, των μετόχων της και της κοινωνίας εν γένει.

Τι δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος:

Η πανδημία του κορονοϊού επηρεάζει τις τράπεζες και τις οικονομίες σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεργαζόμαστε στενά με της ελληνικές αρχές, τα εποπτικά όργανα και τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης.

Αξιολογούμε την κατάσταση και παρόλο που είναι δύσκολο να έχουμε αυτή τη στιγμή μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των συνεπειών, διεξάγουμε επιμελή ανάλυση του χαρτοφυλακίου μας και όλων των πελατειακών μας σχέσεων. Ταυτόχρονα, η υγεία των ανθρώπων μας και των πελατών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Από τότε που εμφανίσθηκε η τρέχουσα κρίση στον τομέα της υγείας, η Τράπεζα αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές της κατάστασης και έχει ενεργοποιήσει όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα και δράσεις για να μετριάσει τις πιθανές επιπτώσεις.

Βασιζόμαστε στα θεμελιώδη του 2019 που απεικονίζουν τη μεγάλη πρόοδο της Τράπεζας και εργαζόμαστε σε όλα τα μέτωπα, έχοντας ως βάση την ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση και το συμπαγές προφίλ ρευστότητας. Όσον αφορά στην κερδοφορία, καταγράψαμε καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους €270 εκατ., επικουρούμενα από τα ανθεκτικά έσοδα και τη βελτίωση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας.

Εστιάσαμε ιδιαίτερα στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας κατά το 2019. Η Τράπεζα κατάφερε να αυξήσει την κεφαλαιακή της θέση κατά περίπου 280 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας της αρχικές εκτιμήσεις. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο τέλος του 2019 ανήλθε σε 15,7% με τον δείκτη CET1 στο 14,8%. Συμπεριλαμβανομένων των τίτλων Tier 2 ύψους €500 εκατ. που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 16,8%.

Η προσπάθεια μείωσης των ΜΕΑ το 2019 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωσή τους κατά €3 δισ. Όπως αναφέρθηκε στο market update της 3ης Φεβρουαρίου, οι νέες εισροές ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 4o 3μηνο 2019. Οι προετοιμασίες για τις δύο τιτλοποιήσεις ΜΕΑ συνολικού ύψους €7 δισ. συνεχίζονται αμείωτες. Η ρευστότητά μας παραμένει ισχυρή και επαρκής. Κατά το 1ο τρίμηνο 2020, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας κυμαίνεται γύρω στο 120%, υψηλότερος από το τέλος του 2019.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε νωρίς δράση για να στηρίξει τους πελάτες της και την οικονομία, σύμφωνα και με τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι, μόλις υποχωρήσουν αυτά τα έκτακτα γεγονότα, η οικονομία θα επανέλθει σε υγιή ανάπτυξη. Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει προσηλωμένη στην πλήρη αξιοποίηση της ικανότητάς της να παράγει αξία, να εξυπηρετεί και να στηρίζει πελάτες, μετόχους και εργαζομένους.

 

 

 

Share This