Για τις εγκύους επαγγελματίες, προβλέπεται ότι καταβάλουν μειωμένες εισφορές σε ποσοστό 50% κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης μετά τον τοκετό.
Η μείωση αυτή γίνεται επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας την οποία έχει επιλέξει η ασφαλισμένη μητέρα, συνεπώς και στις περιπτώσεις που έχει επιλεγεί υψηλότερη της πρώτης ασφαλιστική κατηγορία.
Η εγκύκλιος διευκρινίζει, ότι όσες από τις ανωτέρω γυναίκες επιλέξουν να κάνουν χρήση του ευεργετήματος της ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας μειωμένης εισφοράς δεν μπορούν να κάνουν συγχρόνως και χρήση της δυνατότητας για καταβολή μειωμένης εισφοράς λόγω τέκνου, καθώς από τις διατάξεις του άρθρο 141 παρ. 2 του ν.3655/2008 προβλέπεται ότι σε περίπτωση καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από άλλη αιτία, δεν επιτρέπεται η σώρευση μειώσεων αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης.Δεδομένου ότι η μείωση λόγω επιλογής της ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας σε σχέση με την υποχρεωτική 1η ασφαλιστική κατηγορία είναι 40% και η προβλεπόμενη μείωση για τις μητέρες είναι 50%, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 141 παρ. 2 του ν.3655/2008.Συνεπώς, για το διάστημα του δωδεκάμηνου, οι ασφαλισμένες μπορούν να επωφεληθούν του ευεργετήματος των μειωμένων κατά 50% εισφορών, μέσω της κατάταξής τους στην 1η ασφαλιστική κατηγορία. Ευνόητο είναι ότι μετά την παρέλευση του δωδεκάμηνου οι ασφαλισμένες μητέρες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας για το εναπομένον χρονικό διάστημα.Επίσης, η πρόβλεψη του άρθρου 39 παρ. 13 του ν.4387/2016, όπως αυτό ίσχυε μέχρι 31/12/2019, για καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που συμπλήρωναν 40 έτη ασφάλισης, καταργείται από 1/1/2020.

Share This