Σήμερα 03/03/2020 δημοσιεύτηκε η απόφαση 1076/2020 που αφορά την ενεργοποίηση του μέτρου «ενίσχυσης»(;) της επιστρεπτέας προκαταβολής. Πρόκειται για μια προκαταβολή(επιστρεπτέα) από το κράτος προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της διάδοσης και εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σάντρα Γεράγγελου -φοροτεχνικός

Η αίτηση χορήγησης θα γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία θα είναι συνδεδεμένη με το Α.ΦΜ. της κάθε επιχείρησης . Η διάρκεια της ενίσχυσης θα είναι πενταετής. Το πρώτο έτος δεν θα υπάρχει υποχρέωση καταβολής δόσεων , ενώ τα επόμενα τέσσερα έτη , η προκαταβολή θα επιστρέφεται σε ισόποσες δόσεις. Θα επιβαρύνεται με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο και το ύψος της ενίσχυσης θα εξαρτάται από την μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης. Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 500.000 , και θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται. Και αυτό το μέτρο ενίσχυσης θα συνοδεύεται από ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ.

Ποιες επιχειρήσεις δύναται να αιτηθούν τις ενίσχυσης; 1. Ιδιωτικές επιχειρήσεις , ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κλάδου , οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500 άτομα προσωπικό , έχουν την μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα κι έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της πανδημίας 2. Επιχειρήσεις που δεν είναι και δεν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019 σύμφωνα με τον κανονισμό 651/2014 ΕΕ l 187/26.6.2014), όμως έγιναν προβληματικές λόγω του κορονωϊού και δεν έχουν λάβει άλλη ενίσχυση , ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 3. Επιχειρήσεις , οι οποίες πληρούν τον Κανονισμό 1407/2013 (EE L 351/1 thw 24.12.2013) και δεν έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο που θέτει ο Κανονισμός για την τριετία 2018-2020 4. Οι επιχειρήσεις που από τον Απρίλιου του 2019 σύμφωνα με το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ δεν είναι σε αδράνεια. Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση πέραν των ανωτέρω είναι η επιχείρηση να ανήκει στους Κ.Α.Δ των πληττόμενων ή με αναστολή επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις. Κατά την αίτηση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν τα εξής στοιχεία : α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν: αα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020, αβ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020, β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν: βα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν, 1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, 2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. 3.Τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο, ββ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν 1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, 2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. 3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα. Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης. Β. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα. Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν. Η όποια λεπτομέρεια όσων αφορά τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης, τον τρόπο επιστροφής της αλλά και οι επιλέξιμες εταιρείες θα διευκρινιστούν με νέα απόφαση , αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής ΑΙΤΗΣΕΩΝ είναι έως 10/04/2020!!!!!!!!!!!!!!!! Κι αναρωτιόμαστε, άραγε το Υπουργείο έχει επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις και ο κλάδος των λογιστών?? Πώς είναι δυνατό εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας , όταν οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν παύσει την λειτουργία τους ,όταν καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο όγκο εργασιών και ερμηνείας – εφαρμογής αποφάσεων , καταληκτικές ημερομηνίες, να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε- καταχωρήσουμε – υποβάλλουμε τα στοιχεία του Α ΤΡΙΜ 2020 που μόλις έκλεισε; Γιατί δεν λέει ευθέως το Υπουργείο, ότι δεν διατίθεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις μέσω του μηχανισμού της επιστρεπτέας προκαταβολής , αφού ΚΑΜΙΑ επιχείρηση δεν πρόκειται να προλάβει να υποβάλει αίτηση μέσα σε μόλις 7 ημέρες!!! Θέτοντας τόσο ασφυκτικές ημερομηνίες , ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ για το σύνολο των επιχειρήσεων το Υπουργείο προφανώς αδιαφορεί για την δεινή οικονομική κατάσταση την οποία βρίσκονται η επιχειρήσεις αλλά και τις αντίξοες συνθήκες εργασίας στις οποίες έχει υποχρεώσει να εργάζονται οι λογιστές!!! Η πλατφόρμα είναι ήδη σε λειτουργία…Σπεύσατε….Κι ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ συνεχίζεται…

Share This