Μεγάλο είναι το πρόβλημα με τα προσυμφωνημένα δίδακτρα στα ιδιωτικά σχολεία, στα φροντιστήρια και στους παιδικούς σταθμούς παρά την απαγόρευση λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα πολλοί γονείς να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες για το συγκεκριμένο ζήτημα και να αγωνιούν ταυτόχρονα πως θα αναπληρωθεί ο χαμένος χρόνος.

Τα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια αντιτείνουν ότι η πλειονότητα τους εφαρμόζει αυτή τη στιγμή τεχνικές σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Αντίφαση βεβαίως γεννάται ως προς το γεγονός ότι από τη μια αυτές οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι εργάζονται κανονικά μέσω της τηλεκπαίδευσης, από την άλλη όμως έχουν ενταχθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες βεβαίως θα λάβουν τα προνόμια που τίθενται στα μέτρα που ελήφθησαν για αυτές. Επίσης τίθεται το εύλογο ερώτημα αν η δια ζώσης εκπαίδευση μπορεί να αντικαταστήσει με την τηλεκπαίδευση; Πρόβλημα υφίσταται και για τα κόμιστρα εκπαιδευτικών κι εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ομίλων αλλά και των σχολικών αυτοκινήτων που προπληρώνονται στην αρχή της χρονιάς. Ταυτόχρονα υφίσταται τεράστιο πρόβλημα και με τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι αν και δεν παρέχουν τηλεκπαίδευση δεν επιστρέφουν τα χρήματα στους γονείς. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Αστικός Κώδικας λύνει τα προβλήματα αυτά που έχουν προκύψει. Σύμφωνα με το άρθρο 380 ΑΚ αν η παροχή του ενός από τους συμβαλλομένους είναι αδύνατη από γεγονός για το οποίο αυτός δεν έχει ευθύνη, απαλλάσσεται και ο άλλος συμβαλλόμενος από την αντιπαροχή και την αναζητεί, αν τυχόν την κατέβαλε, κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Αλλά δεν απαλλάσσεται αν απαίτησε ό,τι περιήλθε στον άλλο εξαιτίας του γεγονότος της αδυναμίας. Επίσης στο άρθρο 388 ΑΚ αναφέρεται ότι αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν υστέρα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη. Αν αποφασιστεί η λύση της σύμβασης, επέρχεται απόσβεση των υποχρεώσεων παροχής που πηγάζουν απ’ αυτήν και οι συμβαλλόμενοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Η κρίση του κορωνοιού δεν πρέπει να δημιουργήσει νέες αντιδικίες πρέπει τα ζητήματα αυτά να λυθούν από την πολιτεία, χωρίς να χρειάζεται οι γονείς να αγωνιούν για τα χρήματα που κατέβαλαν. Είναι λογικό ότι αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί πρέπει να λυθούν χωρίς την προσφυγή στα δικαστήρια και να υπάρξουν νομοθετικές προβλέψεις, οι οποίες να λύσουν το πρόβλημα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία όπως ως άνω αναφέρθηκε είναι ξεκάθαρη.

Share This