Στην απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα με τον Ν. 4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020) «Κύρωση της από 10.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α΄ 28) και τις από 2.3.2020 ΠΝΠ «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» (Α΄45) και άλλες διατάξεις», θεσπίστηκε η απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων.

Στο άρθρο 5 αυτού ορίζεται ότι, για όσο θα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του υπουργείου Υγείας και πάντως για το χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, η παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορφή υγρή ή γέλης, είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, θα γίνεται αποκλειστικά για διάθεση στην ελληνική αγορά. Η υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης και κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων στην ελληνική επικράτεια καθώς και η απαγόρευση εξαγωγής τους αφορά τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές αυτών.

 

 

 

Share This