Το κράτος , παράλληλα με τα προβλήματα που συνεχίζει να δημιουργεί η επιδημία COVID- 19 , θα πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Επιβάλλεται, να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον προετοιμασίας για το αύριο και οι μηχανές της οικονομίας να μπορέσουν να κινηθούν αμέσως μετά την επιδημία, ώστε το οικονομικό πλήγμα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

Μιχάλης Αντωνόπουλος -φοροτεχνικός

Ένα από τα μέτρα αυτά που βοηθούν τις επιχειρήσεις και την οικονομία είναι η αναστολή πληρωμής των αξιογράφων. Ύστερα από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου αλλά και σύμφωνα με το ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 όπου και δημοσιεύθηκε, επιτέλους τέθηκε σε εφαρμογή η πλατφόρμα, ώστε να δηλωθούν τα συγκεκριμένα αξιόγραφα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, στο οποίο οι επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή αλλά και οι πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ , περίμεναν να τεθεί σε εφαρμογή η πλατφόρμα ώστε να δηλώσουν τα αξιόγραφα όπου έληγαν από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31 Μαίου 2020 , όπου έχει ως συνέπεια την αναστολή της προθεσμίας λήξης, εμφάνισης και πληρωμής τους κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Θα πρέπει να τονιστεί ότι , το χρονικό περιθώριο είναι πολύ μικρό διότι μέχρι τις 7 Απριλίου θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί τα αξιόγραφα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως στην Π.Ν.Π. του συγκεκριμένου ΦΕΚ είναι στο άρθρο 2 , η παράγραφος 2, όπου αναφέρει ότι στην συγκεκριμένη ευνοϊκή αυτή εφαρμογή εντάσσονται και οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, και μπορούν να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Δυστυχώς όμως, καμία από τις Τράπεζες στην πράξη δεν γνώριζε και δεν μπορούσε να καταχωρήσει τα αξιόγραφα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μένει μόνο η εβδόμη (7) Απριλίου για την καταχώρηση των αξιογράφων αλλά και με το ερώτημα εάν η πλατφόρμα και οι Τράπεζες θα μπορέσουν να εφαρμόσουν την συγκεκριμένη περίπτωση που προβλέπει ο νόμος. Διαφορετικά, ποιός θα μας πει τι θα γίνει με αυτές τις επιχειρήσεις και πώς θα αντιμετωπίσουν το οικονομικό πρόβλημα που θα προκύψει.

Share This