​Ο νόμος 4670/2020 επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο στις κύριες συντάξεις, όσο και στις επικουρικές και στα εφάπαξ. ​Σε σχέση με τις επικουρικές συντάξεις, επέρχεται μια εξαιρετικά σημαντική διαφοροποίηση στον τομέα της εξαγοράς των πλασματικών χρόνων και στην αναγνώριση προϋπηρεσίας, που αφορούν όλους τους ασφαλισμένους, αλλά κυρίως δημοσίους υπαλλήλους.

Τεμπονέρας Διονύσης Δικηγόρος – Εργατολόγος

Πιο συγκεκριμένα: ​Στο άρθρο 42 του ν.4670/2020 ορίζεται ότι, στην περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη με αναγνώριση, κατόπιν εξαγοράς, χρόνων ασφάλισης, το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς, εφόσον δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης. ​Εφόσον το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εξοφλείται εφάπαξ πριν την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, κατά δε το υπόλοιπο μέρος συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης ​Επίσης με το άρθρο 46 του ιδίου νόμου ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο για όλους τους ασφαλισμένους και υποψήφιους συνταξιούχους των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ, η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών προς τους εν λόγω Κλάδους, με παρακράτηση ποσού από τη δικαιούμενη επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή. ​Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οφειλές προς το πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ αποσβένονται με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχές. ​Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οι οφειλές του αποβιώσαντος προς τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών συμψηφίζονται με τυχόν οφειλόμενες σε αυτόν και στους νόμιμους κληρονόμους του αναδρομικές παροχές, προς απομείωση του χρέους, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναζητείται από αυτούς κατά την κληρονομική τους μερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Με τις ανωτέρω διατάξεις διευκολύνονται κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι που με το προηγούμενο καθεστώς έπρεπε να πληρώσουν εφάπαξ και προκαταβολικά, τις αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων, για να λάβουν την επικουρική τους σύνταξη (πρώην ΤΕΑΔΥ), δίχως τη δυνατότητα παρακράτησης τους, από τη σύνταξη.

Share This