Ο νέος χάρτης της ολοκλήρωσης των φορολογικών ελέγχων, διαμορφώνεται,ως εξής:

Αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020 η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Δηλαδή, οι φορολογούμενοι στους οποίους έχουν γίνει φορολογικοί έλεγχοι, δεν θα παραλάβουν τα φύλλα ελέγχου με τις διαπιστώσεις μέχρι τις 30 Απριλίου. Ωστόσο, το διάστημα της αναστολής μπορεί να παραταθεί, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

Αναστέλλεται μέχρι την 31η Μαΐου, η προθεσμία των 20 ημερών που παρέχεται σε κάθε φορολογούμενο για τη διατύπωση απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου.

Η προθεσμία αφορά στο δικαίωμα που έχει ο φορολογούμενος που ελέγχθηκε, να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του στις διαπιστώσεις της εφορίας που αναγράφονται στο φύλλο ελέγχου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, «σε κάθε περίπτωση κατά την οποία Ελεγκτικό Κέντρο ή Δ.Ο.Υ. έχει κοινοποιήσει εγγράφως σε φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου κι έχει πλέον τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου όχι εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης αλλά μέχρι τις 31-5-2020».

Αναστέλλονται έως την 31η Μαΐου 2020 οι προθεσμίες των 5 ημερών εντός των οποίων οι φορολογούμενοι πρέπει να παρέχουν στην Φορολογική Διοίκηση πληροφορίες,  αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που τούς ζητούνται, στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου. Η αναστολή αυτή καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11η Μαρτίου 2020.

Αναστέλλονται για 60 μέρες οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, για υποθέσεις που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020.

Ειδικότερα η προθεσμία των 30 ημερών, εντός της οποίας ο φορολογούμενος σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η προθεσμία των 30 ημερών είναι 60 ημέρες αν πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού.

Παρατείνεται κατά εξήντα (60) ημέρες η προθεσμία των 30 ημερών από την υποβολή αίτησης για αναστολή της πληρωμής του 50% των καταλογισθέντων φόρων και προστίμων.  Ο φορολογούμενος στον οποίο καταλογίστηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις μπορεί να ζητήσει την αναστολή της πληρωμής του 50% του ποσού προκειμένου να επανεξεταστεί από τη ΔΕΔ η περίπτωσή του.

Σύμφωνα με των Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας η συγκεκριμένη αίτηση μπορεί να συνυποβληθεί μαζί με ενδικοφανή προσφυγή και αν η προθεσμία των 30 ημερών από την υποβολή της παρέλθει χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής θεωρείται ότι η αίτηση έχει απορριφθεί.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, υποχρεούται να αποφαίνεται για κάθε υπόθεση εντός 120 ημερών, από την υποβολή της προσφυγής του φορολογούμενου.  Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη η ενδικοφανής προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρώς.
Με την ΠΝΠ, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για 60 ημέρες. Η παράταση των 60 ημερών ισχύει για υποθέσεις, στις οποίες οι 120 μέρες,  δεν έχουν συμπληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 και εφόσον έως τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Σε ότι αφορά στις υποθέσεις που είναι στο όριο της παραγραφής, η ΠΝΠ προβλέπει ότι οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από την 30η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 παρατείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020.

Share This