Σύμφωνα με την τροπολογία – προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας μειωμένο ενοίκιο ορίζεται πέραν των περιπτώσεων εκείνων των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και για τις επιχειρήσεις που έχουν δραστικά πληγεί.

Κατερίνα Φραγκάκη -δικηγόρος

Ειδικότερα: Α) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55). Β) Το μειωμένο μίσθωμα ισχύει και στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης. Γ) Το μειωμένο μίσθωμα ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος των ως άνω περιπτώσεων δε γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Το μειωμένο μίσθωμα αναμένουμε να διευκρινιστεί αν θα ισχύσει για τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι στην τροπολογία ακόμα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Share This