«Επιστρεπτέα προκαταβολή» (Ειδική Ενίσχυση σε Επιχειρήσεις ) – Τι είναι και ποιες διευκρινήσεις που πρέπει να δοθούν
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
1) Τι είναι ;
Δίδεται στο πλαίσιο της ανακοίνωσης :
Ανακοίνωση της Επιτροπής, Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 και συγκεκριμένα με βάση το «3.1. Ενισχύσεις με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων »
Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια. Δεν έχει σχέση με την προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος της Χρήσης 2019 των Επιχειρήσεων.
Άρα ο σωστός όρος έπρεπε να είναι : «Ειδικό Δάνειο από το Κράτος»
2) Δικαιούχοι
Είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην πλατφόρμα του προηγούμενου άρθρου.
Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Οι περιορισμοί που τίθεται είναι :
α) Κύριος περιορισμός
Οι Επιχειρήσεις να απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους.
β) Επιπλέον προϋποθέσεις – Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλλουν:
(α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
(β) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020,
γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
Ύψος της ενίσχυσης και Επιλεξιμότητα
Ύψος ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση
Το ύψος της ενίσχυσης συνολικά για όλες τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 1 δισ. Ευρώ.
Η επιλεξιμότητα εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης, σε σύγκριση με την προγενέστερη. Αυτό θα γίνει μέσα από ένα τυποποιημένο, αυτοματοποιημένο μηχανισμό που δημιουργεί το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο με την ΑΑ-ΔΕ, με βάση φορολογικά δεδομένα και άλλους οικονομικούς δείκτες. Το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται επίσης τυποποιημένα ……
Άρα το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση θα υπολογιστεί, βάσει σχετικού επιμερισμού του συνολικού ποσού σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών ( μέγεθος πτώσης του τζίρου, κ.λπ ) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Ανώτατο Όριο Ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση
Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ, ανά επιχείρηση»
Σημειώνεται ότι : Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη [ προφανώς αναφέρεται στο μέρος που δεν θα επιστραφεί ] και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
3) Δεσμεύσεις των Επιχειρήσεων
α) Ρήτρα μη απολύσεων
« Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, όπως είχαμε ανακοινώσει, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020. [ Σημειώνεται ότι δεν οριστεί ακόμα η λήξη του χρόνου της ανωτέρω δέσμευσης ] »
β) Επιστροφή της «Ενίσχυσης» ( Χρόνος και Επιτόκιο )
Η « επιστρεπτέα προκαταβολή» εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο. [ Σημειώνεται ότι δεν έχει οριστεί ακόμα, το ακριβές ύψος του επιτοκίου ]
Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
4) Ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι Επιχειρήσεις που θέλουν να υπαχθούν
4.1 Είσοδος στην « πλατφόρμα»
Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport», μέσω της οποίας υποβάλλονται τα αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής.
4.2 Συμπλήρωση στοιχείων κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος
Οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν στην πλατφόρμα τα κατωτέρω στοιχεία:
Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:
αα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020,
αβ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020,
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:
βα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,
1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,
ββ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,
1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.
4.3 Συμπλήρωση στοιχείων από Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020
Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.
4.4 Επιπλέον στοιχεία που αντλούνται αυτόματα
Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.
5) Προθεσμίες υποβολής
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 10.4.2020. [ Έχει ζητηθεί και ελπίζουμε θα δοθεί παράταση ]
6) Συμφέρει η ένταξη στο μέτρο αυτής της «Ενίσχυσης» ή όχι ;
Καταρχήν συμφέρει γιατί πρόκειται για ένα «Δάνειο από το Κράτος», με χαμηλό επιτόκιο και ίσως με ένα μέρος του, να χαρισθεί ( δεν είναι ακόμα γνωστά τίποτα από τα δύο )
Το κρίσιμο όμως σημείο για την επιλογή, που είναι και «επικίνδυνο» εφόσον δεν διευκρινίζεται ( ημερομηνία λήξης της δέσμευσης ) είναι η δέσμευση/ρήτρα «περί μη απολύσεων»).
Βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν όλα τα μέτρα στήριξης, έχουν ως δέσμευση/ρήτρα «περί μη απολύσεων»)
Άρα, εφόσον η εταιρεία έχει ήδη δεσμευτεί σε αυτό ( από άλλα μέτρα, που έχει ενταχθεί ), συμφέρει η αίτηση για ένταξη, παρόλο που δεν είναι γνωστές και άλλες παράμετροι του μέτρου αυτής της ενίσχυσης ( ύψος ενίσχυσης και επιτόκιο ) .
Βέβαια η κάθε επιχείρηση κρίνει πάντα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τις ανάγκες της.
7) Θέματα που χρήζουν διευκρινήσεων
α) Έννοια του «απασχολούμενου προσωπικού»
Η προϋπόθεση : «Οι Επιχειρήσεις να απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους», αναφέρεται σε εργαζόμενους με «σχέση εξαρτημένης εργασίας » ή σύμφωνα με τον «Ευρωπαϊκό Ορισμό » : Ο αριθμός απασχολουμένων Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται:
α)
οι μισθωτοί·
β)
τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο·
γ)
οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες·
δ)
οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση.
Καταλαβαίνει κάποιος την τεράστια διαφορά, όσον αφορά την δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και από επιχειρήσεις, που δεν απασχολούν κανένα άτομο με «σχέση εξαρτημένης εργασίας ».
Επίσης ένα συναφές ερώτημα είναι :
Πως θα υπολογιστεί ο αριθμός των εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές, τουριστικές και γενικά εποχιακές επιχειρήσεις , που δεν απασχολούν σήμερα προσωπικό λόγω της εποχικότητας λειτουργίας τους. Θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν «αίτηση¨;
Και γενικά, πότε πρέπει να ικανοποιείται, το κριτήριο της απασχόλησης : α) κατά την υποβολή ή β) σε προγενέστερο χρονικό διάστημα ;
β) Έννοια της «προβληματικής επιχείρησης»
Με βάσει την «Ευρωπαϊκή Οδηγία » ( Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014)) , πρέπει να καταγραφούν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις που εξαιρούνται ως «προβληματικές», ανάλογα με τα Ελληνικά δεδομένα των «μορφών επιχειρήσεων», δεδομένου ότι δεν ζητείται καμία, σχετική πληροφορία στην «πλατφόρμα» .
γ) Εξαιρέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, κ.λπ
Τι υπερισχύει : α) Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. C(2020) 1863/19.03.2020 «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», ή β) Κανονισμός αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) ;
Προφανώς (υπερισχύει το (β), με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από το μέτρο της «επιστρεπτέας προκαταβολής »
(α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,
(β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
(γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις …
δ) Υπολογισμός του ποσού των ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας»
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Προφανώς θα αντληθούν στοιχεία από το «Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων » https://www.ependyseis.gr/ και άρα θα πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Στην «ασφυκτική προθεσμία» «καταχώρησης » των στοιχείων στην «πλατφόρμα » είναι αδύνατον αυτό, να γίνει από την κάθε Επιχείρηση.
Συναφές με τα ανωτέρω είναι και ο «Υπολογισμός Ισοδυνάμου» της εν λόγω ενίσχυσης . Δηλαδή ποιο ποσό της «επιστρεπτέας προκαταβολής» θα θεωρηθεί ως ενίσχυση «de minimis » ;
ε) Διευκρινήσεις πρέπει να δοθούν, για την χρονική διάρκεια ισχύος της ρήτρας περί μη μείωσης προσωπικού
Είναι πολύ σημαντικό για κάθε επιχείρηση, για να λάβει την απόφαση συμμετοχής ή όχι, να γνωρίζει : « Ποια θα είναι η χρονική της διάρκεια ισχύος της ρήτρας αυτής ;»
στ) Η υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημιουργεί οιοδήποτε υποχρέωση στις αιτούσες επιχειρήσεις ;
Αναφέρεται μόνο ότι : Η υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
Φαντάζομαι ότι αφενός θα γίνει γνωστή η χρονική της διάρκεια της ρήτρας «μη απολύσεων», πριν την «αποδοχή» ( που λογικά θα πρέπει να υπάρξει ) εκ μέρους της επιχείρησης της «επιστρεπτέας προκαταβολής» και αφετέρου θα δίδεται το «δικαίωμα» να υπαναχωρήσει επιστρέφοντας τα ωφελήματα.
Share This