Για τις επιχειρήσεις των οποίων η χρηματοδότηση είτε προέρχεται εξ ολοκλήρου, είτε εν μέρει από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια να διατηρήσουν τη χρηματοδότησή τους από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, ή να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των δράσεων ορίζεται με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 75).

Έτσι προβλέπεται η συνέχιση της χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων, των φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) , τα ΚΔΑΠμεΑ, τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και τα Κέντρσ Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ακόμα κι αν η λειτουργία των δομών τους έχει ανασταλεί ως μέτρο πρόληψης κατά της διάδοσης του κορωνοϊού. Ωστόσο σύμφωνα με τη σημερινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, οι πληρωμές στις εν λόγω δομές για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και μεταγενέστερα, για όσο διαρκεί η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται κανονικά.

Share This