Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 13,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση του 2018 και ανήλθε σε € 23,3 εκατ.  Τo 2019 τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου AS Company παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς , διατηρώντας ωστόσο υψηλά επίπεδα ρευστότητας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της θυγατρικής Εταιρίας «AS COMPANY CYPRUS LTD», με έδρα στην Κύπρο, η οποία διένυσε την τέταρτη χρήση της και της θυγατρικής «AS KIDS TOYS SRL» με έδρα στη Ρουμανία, η οποία δραστηριοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2018 και το 2019 διένυσε την δεύτερη χρήση της.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 13,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση του 2018 και ανήλθε σε € 23,3 εκατ.. Οι μειωμένες πωλήσεις προέρχονται κυρίως από την Εταιρία και τις μειωμένες χοντρικές πωλήσεις στην Ελλάδα. Για τον Όμιλο το ποσοστό μικτού κέρδους είναι βελτιωμένο 0,7 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 48,1% το 2019 από 47,4% την προηγούμενη περίοδο ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤ) παρουσίασαν μείωση 21,6%.

Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο ανήλθαν σε € 4,185 εκατ. το 2019, έναντι € 4,493 εκατ. το 2018 παρουσιάζοντας μείωση 6,9% ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 3,098 εκατ. το 2019 έναντι € 3,201 εκατ. το 2018 μειωμένα δηλαδή κατά 3,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Το 2019, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε € 3,081 εκατ. έναντι € 5,106 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση -39,7%. Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και επενδύσεων, σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 16,300 εκατ., έναντι € 13,728 εκατ., της προηγούμενης χρήσης , γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Ο Όμιλος εμφανίζει σχεδόν μηδενικό δανεισμό το 2019 έναντι € 0,097 εκατ. το 2018 Το 2019 η Εταιρία προέβη σε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,07 ανά μετοχή, συνολικού ύψους € 918.821,40. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,07 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εννιακόσιες € 918.821,40. 

 

 

 

 

 

 

 

Share This