Μείωση 13,7% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου AS COMPANY το 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση του 2018 και ανήλθε σε 23,3 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μειωμένες πωλήσεις προέρχονται κυρίως από την Εταιρία και τις μειωμένες χοντρικές πωλήσεις στην Ελλάδα .

Για τον Όμιλο το ποσοστό μικτού κέρδους είναι βελτιωμένο 0,7 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 48,1% το 2019 από 47,4% την προηγούμενη περίοδο ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤ) παρουσίασαν μείωση 21,6%.

Τα κέρδη προ φόρων για τον όμιλο ανήλθαν σε 4,185 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι  4,493 εκατ. ευρώ το 2018 παρουσιάζοντας μείωση 6,9% ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε  3,098 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι  3,201 εκατ. ευρώ το 2018, μειωμένα δηλαδή κατά 3,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Το 2019, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 3,081 εκατ. ευρώ έναντι  5,106 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 39,7%.

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και επενδύσεων, σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 16,300 εκατ. ευρώ έναντι 13,728 εκατ. ευρώ, της προηγούμενης χρήσης , γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Ο Όμιλος εμφανίζει σχεδόν μηδενικό δανεισμό το 2019 έναντι 0,097 εκατ. ευρώ το 2018 Το 2019 η AS COMPANY προέβη σε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους  918.821,40 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θα προτείνει προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,07 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου 918.821,40 ευρώ.

Share This