Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται κατά την 21.3.2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών ασκώντας το σχετικό δικαίωμα από 20/3 έως 20/4.

Γιάννης Καρούζος -Εργατολόγος

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και κάνουν χρήση του δικαιώματος αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Ο εργοδότης δηλαδή, εφόσον κάνει χρήση του μέτρου αναστολής, ενεργοποιεί την υποχρέωση απαγόρευσης απόλυσης η οποία εφαρμόζεται για το σύνολο του προσωπικού του και όχι μόνο για τους εργαζόμενους που τους έχει θέσει σε αναστολή.

Σημειωτέον ότι, μετά το χρονικό διάστημα της αναστολής, η οποία διαρκεί για 45 συνεχόμενες και ανέκκλητες ημέρες, ακολουθεί εκ του νόμου, άλλο ένα 45 ήμερο, διατήρησης των ίδιων εργαζομένων με τους ίδιους όρους εργασίας, όπως εκείνοι ίσχυαν πριν τη θέση σε αναστολή. Αυτό αφορά και την υπηρεσιακή και τη μισθολογική κατάσταση των εργαζομένων. Είναι σημαντικό να προβληματιστούμε, αν ένας εργοδότης θέσει τους εργαζομένους διαδοχικά στο σύστημα της αναστολής, μέχρι πότε θα ισχύει το ανωτέρω 45ήμερο και συγκεκριμένα, αν θα ισχύει μετά την ένταξη και του τελευταίου εργαζόμενου που έθεσε στο σύστημα αναστολής ο εργοδότης ή αν το 45ήμερο θα ανατρέχει στην ένταξη του πρώτου εργαζομένου στο σύστημα.

Η άποψή μου είναι ότι η προστασία για τις απολύσεις που αποτελεί φιλοδοξία του Υπουργείου Εργασίας για την περίοδο της κρίσης, θα πρέπει να ανάγεται στο χρονικό διάστημα των 45 ημερών μετά τη θέση σε αναστολή και του τελευταίου εργαζόμενου που εντάχθηκε στο σύστημα αυτό.

Η ανωτέρω ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας συνδέεται με τις ενισχύσεις που δικαιούνται να λάβουν οι πληττόμενες από τον κορωνοϊό επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει, ότι αν οι εργοδότες-επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους βάσει ΚΑΔ ως πληττόμενες από τον κορωνοϊό, προχωρήσουν σε απολύσεις, δεν θα μπορούν να ευνοηθούν από την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και να απολάβουν των εν γένει προβλεπόμενων για αυτές διευκολύνσεων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας που πρέπει να διατηρηθούν εντός μιας πληττόμενης επιχείρησης που κάνει χρήση των προβλεπόμενων μέτρων και διευκολύνσεων, δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής. Επομένως αν συντελεστεί μείωση προσωπικού με την αποχώρηση εργαζομένων των ανωτέρω κατηγοριών, η επιχείρηση δεν εκπίπτει από τις φορολογικές και λοιπές διευκολύνσεις.

Share This