Εγκύκλιο, με θέμα τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εξέδωσε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, με τις διατάξεις του άρθρου 18 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 30.03.2020 (Α΄ 75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», διευρύνονται τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 κατά ποσοστό 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής τους.

Με σχετική υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία, το πεδίο εφαρμογής, τις προϋποθέσεις ένταξης, τις εξαιρέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Share This