Δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και από εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λύθηκαν πρόωρα (Ε7) εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και πιο συγκεκριμένα με την Αρ.Πρωτ: οικ. 13867/416/1-4-2020, διευκρινίστηκε ότι και οι εργαζόμενοι, των επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των οποίων η συμφωνημένη, βάσει της ατομικής σύμβασης εργασίας, ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης τοποθετείται σε χρόνο μεταγενέστερο της 20ης Μαρτίου 2020, οι οποίες ωστόσο λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση εκ μέρους του εργαζόμενου είτε κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο, με υποβολή του εντύπου Ε7 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€).

Παράδειγμα

Έστω εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από 1/1/2020 – 31/8/2020 σε επιχείρηση – εργοδότη, που πλήττεται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας. Στην ατομική σύμβαση εργασίας περιλαμβάνεται όρος για πρόωρη καταγγελία (άρθρο 40 του Ν.3986/2011). Η σύμβαση εργασίας, ωστόσο, λύθηκε πρόωρα κατά την 13η Μαρτίου 2020 με υποβολή του Εντύπου Ε7 στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». Είναι ο ανωτέρω εργαζόμενος δικαιούχος της ειδικής αποζημίωσης ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€);

Απάντηση

Σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ: οικ. 13867/416/1-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, ο ανωτέρω εργαζόμενος είναι δικαιούχος της ειδικής αποζημίωσης ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), εφόσον δεν έχει άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Εργαζόμενος με σύμβαση ορισμένου χρόνου η οποία λήγει με την πάροδο της συμφωνημένης διάρκειάς της

Με την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. 12998/232/28-3-2020, ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, και των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€).

Επίσης, με την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. 12998/232/28-3-2020 αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) Επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής

Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων – εργοδοτών, των οποίων απαγορεύτηκε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχή για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην απόφαση αυτή του Υπουργείου Εργασίας, εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου η οποία θα λυνόταν με την πάροδο της συμφωνημένης διάρκειάς της, μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων – εργοδοτών, των οποίων απαγορεύτηκε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, τίθεται σε αναστολή, άρα και είναι δικαιούχος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, και η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Πηγή :e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=217403

Share This