Υπολογισμός ημερών ασφάλισης μελών Δ.Σ Α.Ε και Αγροτικών Συνεταιρισμών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016, από 1/1/2020 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης στις περιπτώσεις των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Του Γεωργίου Κουτσούκου*, Δικηγόρου εξειδικευμένου στο ασφαλιστικό & συνταξιοδοτικό δίκαιο

Συγκεκριμένα, ορίζεται πλέον ρητά, ότι εφόσον το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς που καταβλήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, θεωρούνται ως συμπληρωμένες από τον ασφαλισμένο 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.

Σε περίπτωση που το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς υπολείπεται του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, ο χρόνος ασφάλισης κατά μήνα προκύπτει από το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25.

Ειδικότερα:

Επί του βασικού μισθού ύψους €650,00 καταβάλλεται για κύρια σύνταξη εισφορά, ύψους €130,00 (€650,00 x 20%). Για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης λαμβάνεται ως βάση το ποσό των €130,00 και, επομένως, για μηνιαίες αμοιβές ίσες ή μεγαλύτερες των €650,00 ευρώ, δηλαδή για ποσά μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης ίσα ή μεγαλύτερα των €130,00, υπολογίζονται 25 ημέρες ασφάλισης.

Για αμοιβές μικρότερες των €650,00 μηνιαίως, ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης γίνεται βάσει του τύπου:

(Μηνιαία εισφορά / €130,00) x 25, όπου Μηνιαία Εισφορά = Μηνιαία Αμοιβή x 20%

Σημειώνουμε ότι για τα δεκαδικά ψηφία που προκύπτουν εφαρμόζεται ο κανόνας της στρογγυλοποίησης, και συγκεκριμένα το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείται ως προς το πρώτο δεκαδικό ψηφίο και αυτό ως προς τον ακέραιο αριθμό και τιμές 0 – 4 στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και τιμές 5 – 9 προς τα πάνω.

Παραδείγματα

  • Για μηνιαία αμοιβή ύψους €530,00, προκύπτει μηνιαία εισφορά €106,00 (€530,00 x 20%) και (€106,00 / €130,00) x 25 = 20,384615. Άρα 20 ημέρες ασφάλισης.
  • Για μηνιαία αμοιβή ύψους €400,00, προκύπτει μηνιαία εισφορά €80,00 (€400,00 x 20%) και (€80,00 / €130,00) x 25 = 15,384615. Άρα 15 ημέρες ασφάλισης.
  • Για μηνιαία αμοιβή ύψους €200,00, προκύπτει μηνιαία εισφορά €40,00 (€200,00 x 20%) και (€40,00 / €130,00) x 25 = 7,692307. Άρα 8 ημέρες ασφάλισης.
  • Για μηνιαία αμοιβή ύψους €150,00, προκύπτει μηνιαία εισφορά €30,00 (€150,00 x 20%) και (€30,00 / €130,00) x 25 = 5,769230. Άρα 6 ημέρες ασφάλισης.

 

Share This