Με την κάλυψη των διαφορών αυτών θα γλιτώσουν από σημαντικού ύψους φορολογικές επιβαρύνσεις. Τη δυνατότητα να αποφύγουν τον προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του 2019 σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό, βάσει των τεκμηρίων της εφορίας, θα έχουν και φέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι.Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε φορολογούμενος μπορεί να καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος λόγω εφαρμογής τεκμηρίων, αναγράφοντας, στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει φέτος, για τα εισοδήματα του 2019, έως και 8 διαφορετικές κατηγορίες ποσών, που είναι οι εξής:

Πραγματικά εισοδήματα τα οποία απέκτησαν το 2019 ο ίδιος, η σύζυγός του και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται τα επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από Repos, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα εισπραχθέντα εισοδήματα που απαλλάσσονται τόσο από το φόρο και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως για παράδειγμα τα επιδόματα τέκνων του ΟΠΕΚΑ, τα προνοιακά επιδόματα των αναπήρων, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία των ολικά τυφλών και των κινητικά αναπήρων 80% και άνω, η αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης κ.λπ.

-Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2019, δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31-12-2018 και αναλώθηκαν εντός του 2019. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών»!

-Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα και αποκτήθηκαν εντός του 2019. Τέτοια ποσά είναι π.χ. το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρία κ.λπ.

Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2019 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του.  Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2019 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

– Ποσά που εισέπραξε το 2019 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές.

-Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια. 

Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2019, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται.

Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2019 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους.

Share This