Οδηγίες για την διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής από τον e-ΕΦΚΑ δίνει υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

Στην υπουργική απόφαση ορίζονται οι περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει ασφαλιστική ενημερότητα, αλλά και στις περιπτώσεις που οφείλει να του χορηγηθεί βεβαίωση οφειλής. Η ισχύς της ασφαλιστικής ενημερότητας ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται, ορίζεται σε 6 μήνες, αν δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και σε 2 μήνες αν υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται.

Σε περίπτωση ύπαρξης μη ρυθμισμένης οφειλής, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, η διάρκεια ισχύος ορίζεται έως το τέλος του μήνα έκδοσής της, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης του αποδεικτικού συμπίπτει με αργία ή με ημέρα μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η ισχύς του εκπνέει την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την αργία ή τη μη εργάσιμη ημέρα.

Share This