Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Με βάση τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, που έχουν εκδοθεί έως τώρα, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 , έχουμε κατηγοριοποιήσει τα 13 μέτρα που αναλύουμε, σε 5 ενότητες :
α) «Ζεστό Χρήμα», β) «Παρατάσεις Πληρωμών», γ) «Εκπτώσεις λόγω εμπρόθεσμης Πληρωμής», δ) « Επιδοτήσεις  Εξόδων και Μειώσεις Εξόδων», ε) « Επιδοτήσεις  σε Επιχειρήσεις». Συνοπτικά έχουμε :
[ Σημειώνω ότι  ο όρος « πληττόμενες » επιχειρήσεις, που αναφέρεται πιο κάτω, αφορά αυτές που χαρακτηρίζονται έτσι με βάση τους «ΚΑΔ» ]
Α) «ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ»
1) Δυνατότητα Κρατικής Χρηματοδότησης με την μορφή της «Επιστρεπτέας προκαταβολής»
Προθεσμία : Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 21.4.2020.
Επιχειρήσεις που αφορά : Όλες οι επιχειρήσεις ( ανεξαρτήτως ένταξης στις «πληττόμενες »  ή όχι ) , με την βασική προϋπόθεση ότι απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους.Επίσης σύμφωνα με Δελτίο Τύπου ( Υπ. Οικονομικών 12-4-2020 ) «6ον. Στους δικαιούχους …, εντάσσονται και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε , που δεν απασχολούν εργαζομένους. ( Αναμένεται σχετική απόφαση ) ».
Επιπλέον προϋποθέσεις: (α) οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι «προβληματικές», κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου  2019, (β) οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020, (γ) οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά.
Συνοπτική Περιγραφή: Είναι ενίσχυση (δάνειο )  επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι δεν έχει οριστεί ακόμα, το ακριβές ύψος του επιτοκίου και το μέρος που δεν θα επιστραφεί .
Το ύψος της ενίσχυσης συνολικά για όλες τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 1 δισ. Ευρώ και για την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της. Δεν μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ, ανά επιχείρηση.
Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται : Οι επιχειρήσεις, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020. [ Σημειώνεται ότι δεν οριστεί ακόμα η λήξη του χρόνου της ανωτέρω δέσμευσης ]
Νομοθετικό πλαίσιο : ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 3
2) Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων
Προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, καθώς και τη λήψη άλλων μέτρων που πλήττουν και τις επιχειρήσεις που δεν υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης διαμέσου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), η οποία θα εξειδικεύεται με συγκεκριμένες δράσεις [ Μόνο μια τέτοια δράση, έχει ήδη αρχίσει ( Δείτε κατωτέρω 11. « Επιδότηση Τόκων » )] που θα εγκρίνονται κάθε φορά με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
Νομοθετικό πλαίσιο : ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 6
Β) «ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ»
3) Δυνατότητα  μετάθεσης των προθεσμιών πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
Επιχειρήσεις: Αφορά τις επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται « πληττόμενες »
Προθεσμίες παράτασης : (1) Παρατάσεις πληρωμής Φορολογικών Υποχρεώσεων : Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020, (2) Παρατάσεις πληρωμής Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων : Οι εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα. Κατά την καταβολή όλων των ανωτέρω, δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται : Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
Νομοθετικό πλαίσιο : ΠΝΠ 11-3-2020, άρθρα 1, 2 και 3
4) Δυνατότητα  μετάθεσης του Χρόνου καταβολής του «επιδόματος Πάσχα» στους Εργαζόμενους
Επιχειρήσεις: Αφορά τις επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται « πληττόμενες ».
Προθεσμίες παράτασης :  Οι επιχειρήσεις αυτές, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
Νομοθετικό πλαίσιο : ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 19
5) Δυνατότητα αναστολής της εξόφλησης Επιταγών
Επιχειρήσεις: Αφορά τις επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται « πληττόμενες ».
Συνοπτική Περιγραφή της δυνατότητας : Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων ( λήξεως από 31/3/2020 έως 31/5/2020 ) κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Στις επιχειρήσεις που πλήττονται από αυτό το μέτρο ( ως κομιστές επιταγών ), θα δοθούν «ευνοϊκά δάνεια ».
Προθεσμίες : Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ ο οποίος θα προστεθεί στη λίστα των πληττόμενων , οι προθεσμίες διαβίβασης των αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα λήγουν σε έξι εργάσιμες ημέρες, από την ένταξη αυτή .
Νομοθετικό πλαίσιο : ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 2
6) Δυνατότητα μη ( άμεσης )  επιστροφής ληφθεισών προκαταβολών
Γενικά : Δίνεται η δυνατότητα, σε μια «τουριστική επιχείρηση», να μην επιστρέψει στον πελάτη της (είτε τελικό καταναλωτή, είτε άλλη «ενδιάμεση» τουριστική επιχείρηση) οποιοδήποτε ποσό (προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, κ.λπ), που ο πελάτης έχει καταβάλει, για την εκτέλεση της σύμβασης και αντί της επιστροφής χρημάτων, να προσφέρει στον πελάτη, ισόποσο πιστωτικό σημείωμα («κουπόνι») ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του, για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.
Νομοθετικό πλαίσιο : ΠΝΠ 13-4-2020, Άρθρα 70 και 71
7) Αναστολή Πληρωμής Δόσεων Τραπεζικών Δανείων
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει ανακοινώσει την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών, ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες, μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή  καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.
Οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019.  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την τράπεζα συνεργασίας τους, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.
Γ) «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»
8) Δυνατότητα εξόφλησης φορολογικών υποχρεώσεων, με έκπτωση 25%
Αφορά τις επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται « πληττόμενες ».
Συνοπτική Περιγραφή της δυνατότητας : Εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.
Επίσης εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις δηλώσεις α’ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.
Νομοθετικό πλαίσιο : ΠΝΠ 11-3-2020, άρθρο 2 και ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρα 1 και 18
9) Δυνατότητα εξόφλησης ασφαλιστικών υποχρεώσεων, με έκπτωση 25%
Αφορά όλους τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως αν εντάσσονται στους «πληττόμενους ΚΑΔ». [ Προσοχή δεν αφορά τις Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθωτών Επιχειρήσεων ]
Συνοπτική Περιγραφή : Εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία τους.
Δ) « ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
10) Ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις
Αφορά τις επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται « πληττόμενες ».
Συνοπτική Περιγραφή: Οι επιχειρήσεις, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας ( και άρα μη καταβολής μισθού ) μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους. Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός Κρατικής στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ( Καταβολή στους εργαζόμενους 800 ευρώ, για 45 ημέρες )
11) Επιδότηση Τόκων Δανείων
Προθεσμίες : Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 15.04.2020 και λήξης η 30.06.2020
Επιχειρήσεις: Λήπτες της ενίσχυσης, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ) , ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα, οι οποίες να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης
Συνοπτική Περιγραφή: Για το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 μέχρι και 30.06.2020, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους τριών (3) μηνών που οφείλονται από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις.
Οι βασικές προϋποθέσεις:(1) Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς της 31/12/2019).(2) Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.4488/2017 (παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας),(3) Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» επιχειρήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται : Πρέπει να απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020.
Νομοθετικό πλαίσιο : ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 6
12) Δυνατότητα Μείωση ενοικίων που καταβάλουν οι επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις : Αφορά αυτές, που χαρακτηρίζονται « πληττόμενες ».
Συνοπτική Περιγραφή: α) Προβλέπεται η μερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, για τις περιπτώσεις επαγγελματικών μισθώσεων προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, β) Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020.
Νομοθετικό πλαίσιο : ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 2
Ε) « ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
13) Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις : Αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε , Ε.Π.Ε και I.K.E. , εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους .
Συνοπτική Περιγραφή: « … αφορά ρύθμιση, με την οποία επεκτείνεται το μέτρο της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και I.K.E., οι οποίες δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους, έναντι πέντε (5) που προβλέπεται σήμερα» ( Υπ. Οικονομικών – Δελτίο Τύπου 14-4-2020 ).
Νομοθετικό πλαίσιο : ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 8
Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για επιστήμονες πληττόμενους
Αφορά καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι αξίας 600 €, σε επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19, που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών»
Share This